Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Hausma külas Suusamäe projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa  Vallavalitsuse 29.05.2012 korraldusega nr 200 kehtestatud Suusamäe kinnistu detailplaneering (MTÜ Tegus Abi  töö nr A140).

Taotleja soovib seikluspargi asemel rajada maastikusõidu õpperada (skillpark)

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda aadressil  /documents/17721527/26639022/P%C3%BChalepa+Suusam%C3%A4e+projekteerimistingimused.pdf/a489f62a-69a2-4f15-bd43-c48f72a60a64. Avalik väljapanek kestab kuni 26.03-09.04. 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil pyhalepa@hiiumaa.ee 28.03- 09.04 2022