Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Heltermaa mnt 1 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kärdla linnas Heltermaa mnt 1 (katastritunnus 37101:007:0820) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Tulenevalt ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 korraldab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimustega lubatakse Heltermaa mnt 1 maaüksusel asuvat elamut (ehitisregistri kood 115004761) laiendada üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, hoone maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 120 m2.

Avalik väljapanek kestab kuni 04.03.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid esitada e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee kuni 04.03.2022


Korralduse eelnõu