Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Heltermaa mnt 16 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Heltermaa mnt 16 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Tulenevalt ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 korraldab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimustega lubatakse Heltermaa mnt 16 maaüksusel (katastritunnus 20401:001:0254) asuvat tootmishoonet (ehitisregistri kood 115006882) laiendada üle 33%, hoone maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 2800 m2.

Avalik väljapanek kestab kuni 04.02.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 04.02.2022 e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu

Planeeritava laienduse asukohaskeem