Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Hiiessaare külas Karu kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hiiessaare külas Karu kinnistu (katastritunnus 63901:001:0706) osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Pühalepa  Vallavolikogu 26.02.2008 otsusega  nr 254 kehtestatud Lepa kinnistu detailplaneering (Matto Maakorraduse ja Kinnisvarabüroo töö nr MB07_DP6 ).

Taotleja soovib suurendada hoonestusala 5 %

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda aardessil /documents/17721527/26639022/Projekteerimistingimused++Hiiessaare+Karu.docx/61e2a606-efe7-4f0f-bdbe-19c03a8a86a2. Avalik väljapanek kestab kuni 01.-14.04. 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil pyhalepa@hiiumaa.ee 01- 14.04 2022