Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Hiiumaa lähistele vesiviljelusalale planeeritava kalakasvatuse keskkonnamõjude hindamise ja hoonestusloa avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus teavitab, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on 21.02.2022 otsusega nr 1-7/22-105 algatanud hoonestusloa menetluse ning keskkonnamõju hindamise Eesti Sinitaristu OÜ hoonestusloa taotlusele.   

Hoonestusluba taotletakse Eesti rannikuvetesse Hiiumaa lähistele Hiiu mereplaneeringus märgitud vesiviljelusalale PV1 ja PV2 kalakasvatuse rajamiseks.   

Kummalegi alale on planeeritud paigutada 16 sumpa (kokku 32 sumpa). Koormatava ala suurus on eeldatavalt kokku 2 000 000 m2, sumpade kogupindala 36 273,28 m2 ning sumpade veealuste osade maht 217 639,68 m3. Kavandatav söödakasutus aastas on 10 000 tonni.  

Taotluse ja sellega seotud dokumendid on registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris, https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister, registreerimise nr 16-7/20-15093. 

Keskkonnamõju hindamine algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1, § 6 lg 2 p 1 ja lg 4, § 9 lg 1 ja § 11 lg 2, 4, 8 ja 11, § 12 lg 1, § 18 lg 7, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 9 p 10 ning veeseaduse § 219 lg 7 p 2 alusel.  

Keskkonnamõju hindamise käigus teostatakse allveearheoloogiline uuring, piirkonna põhjasetete omaduste uuring, põhjaelustiku ja -taimestiku inventuuri ning seisundi uuring, etc. Täiendavate uuringute vajadus selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise programmi koostamise käigus.   

Arendaja on Eesti Sinitaristu OÜ (registrikood: 16059875), kontaktandmed: Georg Linkov, e- post eesti.sinitaristu@gmail.com.  

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (registrikood 70003218), kontaktisik Nele Väits, e-post nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151. Endla tn 10a 10122 Tallinn. Tel 667 2000, faks 667 2001, info@ttja.ee, www.ttja.ee.   

Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Endla 10a, Tallinn (etteteatamisel) või elektrooniliselt dokumendiregistris aadressil https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister, registreerimise nr 1-7/22-105.