Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Hirmuste külas Niidu maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Hirmuste külas Niidu (katastritunnusega 20401:001:0002) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Projekteerimistingimused väljastatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel Hiiumaa vallas Hiiumaa vallas Hirmuste külas Niidu maaüksusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 04.05.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee