Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kalana küla Kopli tee 13 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana küla Kopli tee 13 (katastritunnusega 39201:001:0515) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 15.08.2008 korraldusega nr 257 kehtestatud Kopli kinnistu detailplaneering (Matto maakorralduse ja kinnisvarabüroo OÜ töö MB08 DP11).  Projekteerimistingimused väljastatakse Kopli tee 13 maaüksusele puurkaevu rajamiseks ja asukoha määramiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 08.04-18.04.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee