Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kalana külas Nurga-Puumetsa projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Nurga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0544) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 30.10.2008 korraldusega nr 360 kehtestatud Puumetsa ja Väike-Puumetsa kinnistute detailplaneering (Dagopen OÜ töö 08-21).

Taotleja soovib detailplaneeringus määratud maa-alal asuva liitumiskilbi asukoha muutmist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 22.03-04.04. 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee