Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kaleste külas Mihklimetsa maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kaleste küla Mihklimetsa (katastritunnusega 39201:001:0497) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. 

Projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 7 alusel Hiiumaa vallas Kaleste külas Mihklimetsa maaüksusele detailplaneeringus määratud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimaliku asukoha täpsustamiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse Mihklimetsa maaüksusele puurkaevu rajamiseks ja asukoha määramiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 16.05.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee