Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avalik menetlus.

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktist 7 tulenevalt võib kohalik omavalitsus asjakohasel juhul täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Tulenevalt ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 korraldab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimustega muudetakse detailplaneeringus määratud mahasõidu asukohta Kõrgessaare maanteelt.

Avalik väljapanek kestab kuni 30.05.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigus võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 30.05.2022 e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee.

 

Projekteerimistingimused