Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kasesalu projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Tubala külas Kasesalu maaüksusel projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ja 6 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 4, § 28 ning  § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused avatud menetlusena planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimustega  lubatakse  Kasesalu  maaüksusel (katastritunnus 63901:001:3320)  asuvat  abihoonet (ehitusregistri kood 120691330) laiendada  üle  33%, hoone maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 144 m2.

Avalik väljapanek kestab kuni 23.03.2023 Pühalepa Osavalla Valitsuses, aadressiga Vallamaja, Tempa küla, 92348 Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid esitada e-posti aadressil pyhalepa@hiiumaa.ee kuni 23.03.2023.

Kasesalu projekteerimistingimuste eelnõu