Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kiduspe külas Nurme maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme (katastritunnusega 39201:001:0288) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Käesolevad projekteerimistingimused väljastatakse Ehitusseadustiku § 27 lg 4 aluselt Hiiumaa vallas Kiduspe külas Nurme maaüksusele (katastritunnus 39201:001:0288) detailplaneeringus määratud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukoha täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 04.12.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee