Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kitsa küla Kröönaugu kinnistu projekteerimistingimuste andmise avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönaugu (katastritunnus 20501:001:1435) kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiumaa Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 87 kehtestatud Kröönuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 16-38). Taotleja soovib projekteerimistingimustega muuta alale planeeritud elamu ehitustingimusi. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 29. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil emmaste@hiiumaa.ee 20.05.-29.05.2022. Täiendav info Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee

Hiiumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu