Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kõrgessaare aleviku Künaaugu mets maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus Künaaugu mets (katastritunnusega 20501:001:0396) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 otsuseega nr 117 kehtestatud Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneering (Dagopen OÜ töö 13-19).

Projekteerimistingimustega muudetakse detailplaneeringus määratud jalgtee asukohta seoses kergliiklustee teekonna lühendamisega 200 m võrra ning arvestades looduses soodsaimaid tingimusi ja asukohta.  

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 25.03-06.04.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee