Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kõrgessaare mnt 45d detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Kõrgessaare mnt 45d kinnistu detailplaneeringu liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktist 7 tulenevalt võib kohalik omavalitsus asjakohasel juhul täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Tulenevalt ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 korraldab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimustega muudetakse detailplaneeringus määratud mahasõidu asukohta Kõrgessaare maanteelt.

Avalik väljapanek kestab kuni 10.02.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigus võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 10.02.2022 e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee.

Projekteerimistingimused