Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Luite tn 2a ja 2b maaüksuste projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Luite tn 2a (katastritunnus 20501:001:1494) ja Luite tn 2b (katastritunnus 20501:001:1495) maaüksuste osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Tulenevalt ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 korraldab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimustega lubatakse Luite tn 2a ja Luite tn 2b maaüksustele püstitada üks eluhoone ehitisealuse pinnaga kuni 200 m2 ja kõrgusega kuni 8 m.

Avalik väljapanek kestab kuni 21.01.2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 21.01.2022 e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee.

Luite tn 2a projekteerimistingimused

Luite tn 2b projekteerimistingimused