Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Mihklisoo projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suureranna külas Mihklisoo (katastritunnus 39201:001:0463) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 02.10.2007 korraldusega nr 232 kehtestatud Mihklimetsa kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö 07-24).

Taotleja soovib abihoone kõrgust suurendada 10% ulatuses.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 28.oktoobrini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee 19.10-28.10.2021