Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Murru projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Viiri külas asuva Murru (katastritunnus 17501:003:0075) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu 30.08.2012 otsusega nr 149 kehtestatud Murru kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 12-27). Taotleja soovib planeeringujärgse hoonestusala suurendamist kuni 10% ulatuses kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ja projekteerimistingimuste väljastamist alale püstitatava ehitise projekteerimiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 25. oktoobrini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil emmaste@hiiumaa.ee  15.10-25.10.2021

Korralduse eelnõu