« Tagasi

Hiiumaa energia- ja kliimakava on volikogus kinnitamisel

Volikogu arutab täna Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 teemat. Kava visioon on, et Hiiumaa on vähima ökoloogilise jalajäljega, nutikate ja roheliste lahendustega, säästliku ning aruka ressursikasutuse ja majandusarenguga saar, mis on eeskujuks teistele omavalitsustele. 

Vald tunnistab kavas, et kliimamuutused on eksistentsiaalne oht inimkonnale, et inimtegevusel on oluline mõju kliimamuutustele ning on vajadus minimeerida inimtegevuse mõju kliima soojenemisele.  

Hiiumaa vald seab eesmärgiks  

  • vähendada aastaks 2030 maakonna süsinikuheidet 40%, võrreldes aastaga 2018 ja 

  • saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt aastaks 2050. 

Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 keskendub kliimamõjude leevendamisele ning toob välja vajaduse ja tegevused kliimakohanemiseks. Kava võtab kokku erinevate valdkondade tegevused: 

  • energiajuhtimine,  

  • hoonete haldus,  

  • energia tarbimine,  

  • elamumajandus,  

  • transport,  

  • soojuse tootmine ja jaotamine,  

  • taastuvenergia tootmine.  

Lisaks käsitletakse kavas elanike teadlikkuse tõstmist, kaasamist ning era- ja avaliku sektori tegevusi. Samuti on analüüsitud kavandatavate tegevuste mõju eesmärkide saavutamisele. 

Hiiumaa kuulub UNESCO programmi Inimene ja Biosfäär, mille eesmärgiks on säästva arengu piirkondlike mudelite loomine. 

Loe kliimakava täisversiooni: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=192922