« Tagasi

Konkurss Käina kooli direktori ametikohale

Direktori peamiseks ülesandeks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine.

Kandidaadilt oodatakse: 

  • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
  • juhtimiskompetentsi ja –kogemust. 

Juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: 

  • organisatsiooni arengu juhtimine, 

  • meeskonna juhtimine, 

  • õpikeskkonna kujundamine, 

  • ressursside juhtimine ja enesejuhtimine, 

  • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest,  

  • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus, 

  • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused. 

 Kandidaadil palutakse esitada: 

• avaldus ametikohale asumiseks, 

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, 

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, 

• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab mõnda oma saavutust juhina, 

• kandidaadi soovil muud dokumendid. 

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 12. juuniks e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee  

Täiendavat infot annab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, tel 520 7864.