« Tagasi

Volikogu arutab arengukava muudatusi

Volikogu arutab neljapäevasel istungil Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmist. 

Arengukavasse on lisatud mitmeid teemasid:  

  • Käina Spordi tänava planeeringuala taristu väljaehitus;  

  • supluskohtade arendamine ja korrashoid – eelkõige Luidja, Liivalauka, Kassari, Lussuliiva, Mangu, Hausma, Rannapaargu ja Tõrvanina, 

  • Hausma–Roograhu matkatee väljaarendamine, 

  • Ristna sadama arendused. 

Ajalooliste sakraalehitiste näidisloetellu on lisatud Pühalepa Vennastekoguduse palvemaja. Lisatud on eesmärk toetada elanike toimetulekut hajaasustuses, sealhulgas püsiasustusega väikesaartel. 

Tegevuskavasse on lisatud: 

  • ülesanne täiendada Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise korda suursündmuste toetamise osas,  

  • koostada Hiiumaa energia- ja kliimakava ning  

  • töötada välja toetussüsteem Hiiumaal tööd alustavale perearstile.  

Saarte Liinide ettepanekul on valla arengukava viidud kooskõlla Saarte Liinide arenguplaanidega nii sadamate ümberehituse kui laevatee süvendamise osas. 

Valla arengukava on dokument, milles esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna, looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused ning Hiiumaa maakondliku arengu strateegiline planeerimine. 

Hiiumaa vallavolikogu algatas 19. märtsil valla arengukava 2035+ muutmise. Muudatusvajaduste väljaselgitamine, ettepanekute kogumine ja avalikud arutelud kestsid augustikuu lõpuni. Muudatuste sisseviimise protsess on jõudnud niikaugele, et eelnõu on 15. oktoobri vallavolikogu istungi päevakorras.  

Arengukavas kajastuvad muudatusettepanekud, mis laekusid avalikkuselt, hallatavatelt asutustelt ja sidusgruppidelt. Arengukava vahehindamine on planeeritud aastal 2022. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peavad 1. detsembri 2020 seisuga arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat. 2018. aastal kinnitatud Hiiumaa valla arengukava 2035+ tegevuskava hõlmab aastaid 2019–2022. Eesmärgiks sai tegevuskava koostada aastateks 2020–2025.  

Foto: Panarama Media