« Tagasi

Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve on üle 15 miljoni euro

Hiiumaa vallavalitsus kiitis detsembri lõpus heaks Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve eelnõu ja suunas selle volikogu 18. jaanuari istungile esimesele lugemisele. Eelarve kogumaht on 14 995 112 eurot.

Vallavanem Reili Rand selgitas, et Hiiumaa valla esimese eelarve puhul on tegemist nelja endise valla liidetud eelarvega. "Valla 2018. aasta eelarve kujundamisel on ühinenud vallad koostanud eelarveprojektid endiste valdade prioriteetidest lähtuvalt ning on korrigeeritud vastavalt ühinemislepingule kulude asukohta eelarves," täpsustas Rand.

Maksutulude ja ressursitasude jaotusel on lähtutud ühinevate omavalitsuste 2017. aasta põhitegevuse eelarve mahust, kus vallavalitsuse tasandile jääb kasutada 31,56 protsenti maksutuludest ja ressursitasudest ning osavalla tuludeks eraldatakse ülejäänud osa (68,44 protsenti) maksutuludest ja ressursitasudest.

"Kindlasti tuleb eelnõu esimese ja teise lugemise vahel muudatusi. Esitatud eelnõus ei ole kajastatud ühinemistoetuse arvelt tehtavaid tegevusi, riigipoolseid eraldusi seoses maavalitsuselt ületulevate ülesannetega. Samuti tuleb teha korrektuure nii sihtotstarbeliste toetuste kui ka ületulevate sihtrahade osas," rääkis Rand. "Heameel on selle üle, et vaadates eelarve erinevaid ridu, siis investeeringute ja oluliste tegevustega on hõlmatud terve Hiiumaa," lisas Rand, rõhutades et ootab investeeringute osas suurt koostööd ja kaasamõtlemist osavaldadelt.

Eelarve eelnõus on põhitegevuse tulude kogumaht 12 644 350 eurot, millest maksutulud moodustavad 7 961 300 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 823 439 eurot, saadavad toetused 3 758 111 + 558 056 eurot ja muud tegevustulud 101 500 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks prognoositakse ligi 5 protsenti võrreldes 2017. aasta eelarvega.

Põhitegevuse kulude kogumaht on 11 572 272 eurot, sellest 1 385 129 eurot moodustavad tegevuskuludeks antavad toetused ja 10 187 143 eurot muud tegevuskulud.

Investeerimistegevus on kokkuvõttes 2 350 762 eurot ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering on 1 383 771 eurot.

Emmaste osavallas on põhivara soetuseks ja investeerimiskuludeks planeeritud kokku 183 000 eurot, sisaldades muuhulgas 50 000 eurot Tärkma biopuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks, valla teede tolmuvabaks muutmiseks 20 000 eurot, samuti vahendeid Emmaste põhikoolile, ambulatooriumi küttekatla renoveerimiseks ning Valgu seltsimaja renoveerimise omaosaluseks.

Pühalepa osavallas on põhivara soetus ja investeerimiskulud kokku 301 243 eurot, millest 179 500 eurot on planeeritud Palade põhikooli hakkepuidu katla rajamiseks, 47 100 eurot Kärdla–Paluküla kergliiklustee omafinantseeringuks, lisaks veel vahendeid Suuremõisa majadevahelise tänava rekonstrueerimiseks, tänavavalgustuse uuendamiseks ning Palade loodushariduskeskusele.

Käina osavallas on põhivara soetuseks ja investeerimiskuludeks kavandatud 2 166 840 eurot (summa on koos saadavate toetustega), mis koosneb 1 815 000 eurosest investeeringust Hiiumaa elamuskeskusele, Käna spordikeskuse uuendamiseks on kavandatud 46 575 eurot. Kalandusfondist projektiks Orjaku sadamas on ette nähtud 175 000 eurot ning lisaks vahendeid valla teedele jt arendusprojektide ettevalmistuseks.

Kärdla osavallas on põhivara soetus ja investeerimiskulud kokku 648 432 eurot, millest 176 018 eurot on lasteaia Kalda maja renoveerimiseks. Keskväljaku uuendamisega seonduvalt on ette nähtud 100 000 eurot projekteerimiseks ning Turu tänava rajamiseks on ette nähtud 45 000 eurot. Lairibavõrgu ning tänavavalgustuse uuendamise projekteerimisele 43 700 ning Pargi 3 esimese etapi arenduseks 68 400 eurot. Lisaks on vahendeid teede-tänavate rekonstrueerimiseks, Kärdla–Paluküla kergliiklustee kaasfinantseeringuks ja Mängude maja soojustuse omafinantseeringu katmiseks.

Kõrgessaare osavallas põhivara soetus ja investeerimiskulud 77 586 eurot on suunatud teedesse. Lugemiste vahel lisandub ühinemistoetusest vahendid Kõrgessaare vaba aja keskuse katuse soojustamiseks ning avalikke hooneid teenindava katlamaja rekonstrueerimiseks Viskoosas.

Investeeringute osaliseks finantseerimiseks on kavas võtta laenu 1 600 000 eurot. Valla netovõlakoormus selle kava realiseerumisel oleks 57 protsenti.