« Tagasi

Hiiumaa vallavolikogu 4. jaanuari 2018 istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu seitsmes istung toimus 4. jaanuaril kell 15–17.35 Kärdlas vallamajas.


Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Sander Kopli, Liina Lepamaa, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.


Aivar Viidik andis teada Hiiumaa valla vaimiskomisjoni otsuse, et seoses volikogu liikme Omar Jõpiselja nimetamisega Käina osavallavanemaks ja Hergo Tasuja nimetamisega Emmaste osavallavanemaks peatuvad nende volitused volikogu liikmena. Asendusliikmetena asusid volikogutööle Ühise Hiiumaa nimekirjast Sander Kopli ja sotsiaaldemokraatide nimekirjast Liina Lepamaa. Vastavad koosseisumuudatused esitasid ka fraktsioonid.


1. Määruste osaline kehtetuks tunnistamine

Arvestades Hiiumaa valla ametiasutuste teenistujate elukohtade ja töökohtade asukohti on vajalik ühtlustada erinevate piirkondade sõidukulu hüvitised ning seetõttu tuleb kehtetuks tunnistada senised isikliku sõiduki kasutamise korrad.

Määrus võeti vastu 21 poolt- ja ühe erapooletu häälega.


2. Emmaste vallavolikogu 26.02.2016 määruse nr 46 „Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine" muutmine

Seoses matusetoetuse määramise ja maksmise korra vastu võtmisega detsembri istungil on vajadus kehtestada matusetoetuse suurused. Seetõttu tuleb kehtetuks tunnistada Emmaste vallavolikogu määruse osa, millega kehtestati matusetoetuse suurus.

Määrus võeti vastu ühehäälselt.


3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Seoses kolme osavallavanema ametisse nimetamisega oli volikogu päevakorras nende kinnitamine valitsuse koosseisu: Hergo Tasuja Emmaste osavallavanemana, Omar Jõpiselg Käina osavallavanemana ja Liili Eller Pühalepa osavallavanemana. Ühinemislepingu ja põhimääruse kohaselt võivad osavallavanemad kuuluda vallavalitsuse koosseisu, kuid vallavanem väljendas ametisse asudes soovi, et osavallavanemad oleks valitsuse koosseisus. Lisaks andis Reili Rand teada, et Kõrgessaare osavallakogu kohtumine toimub 9. jaanuaril, Kärdla kohtumine kuulutatakse välja lähiajal.

Volikogu otsustas kinnitada vallavalitsuse liikmeteks: Reili Rand, Monika Pihlak, Inge Elissaar, Omar Jõpiselg, Hergo Tasuja ja Liili Eller. Selle poolt oli 15 volikogu liiget, kuus jäi erapooletuks, üks oli vastu.


4. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Seoses eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe Omar Jõpiselja lahkumisega volikogust toimus komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine uuesti.

Aivar Viidik esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Sander Kopli, Tiit Paulus esitas Tarmo Männi. Kõik volikogu liikmed hääletasid ühe kandidaadi poolt. Sander Kopli kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks 14 poolthäälega ja Tarmo Mänd aseesimeheks kaheksa poolthäälega. Lõpphääletusel toetati nende kinnitamist ühehäälselt.


5. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Eelmisel volikogu istungil moodustati viis alalist komisjoni: eelarve- ja majanduskomisjon; kultuuri- ja turismikomisjon; haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; keskkonna- ja ehituskomisjon. Sellel istungil kinnitati komisjonide kooseisud. Komisjonide suurus on kuni üheksa inimest.

Sander Kopli esitas eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu: Sander Kopli, Tarmo Mänd, Helen Teigar, Aivar Viidik, Ants Orav, Maiu Toomemäe, Jüri Ojasoo, Toomas Saal ja Eha Brikker.

Tarmo Mänd avaldas arvamust, et koalitsiooni ja opositsiooni proportsioone ei ole koosseisu koostamisel arvestatud.

Sander Kopli ütles, et komisjon on kokku pandud inimestest, kes sobivad seda tööd tegema.

Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt- ja kaheksa vastuhäälega.

Toomas Kokovkin esitas kultuuri- ja turismikomisjoni koosseisu: Toomas Kokovkin, Artur Valk, Ilmi Aksli, Jüri Preobraenski, Argo Nurs, Kalli Sein ja Ly Kaups.

Artur Valk avaldas arvamust, et komisjon oleks võinud olla üheksaliikmeline.

Aivar Viidik vastas, et kõigil volikogu liikmetel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni ja hetkel on komisjonide koostamiselt lähtutud sellest põhimõttest. Selle järgi kuulub kolme komisjoni viis ja kahte neli volikogu liiget. Kuna üle poole komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, saavad komisjonid olla 7–9 liikmelised.

Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt-, viie vastu- ja kahe erapooletu häälega.

Hannes Maasel esitas haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni koosseisu: Hannes Maasel. Antti Leigri, Jaan Harak, Ülari Kaibald, Liina Lepamaa, Margit Kagadze, Triinu Schneider, Joel Pulk ja Ivi Remmelg.

Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 16 poolt-, kolme vastu- ja kolme erapooletu häälega.

Liisi Mäeumbaed esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu: Liisi Mäeumbaed, Toomas Remmelkoor, Riho Rahuoja, Jaanus Valk, Helle-Triin Nisumaa, Meeli Paesüld ja Aasa Saarna.

Artur Valk küsis, kas komisjoni koosseis võib selline olla, et seal ei ole Emmaste osavalla esindajat.

Vallasekretär Helen Härmson selgitas, et volikogu komisjonide koosseisud koostatakse kõigist ühinenud omavalitsustest, kuid sätestatud ei ole, kas piirkondlikkus puudutab elukohta või tööalast.

Liisi Mäeumbaed ütles, et tema esitatud kolm eksperti tunnevad tervet Hiiumaad.

Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt- ja kaheksa vastuhäälega.

Kristjan Ojasoo esitas keskkonna- ja ehituskomisjoni koosseisu: Kristjan Ojasoo, Tiit Paulus, Lembit Vainumäe, Inge Talts, Üllar Padari, Kaire Nõmm, Reet Kokovkin, Martin Kagadze ja Liis Soonik.

Komisjon kinnitati ette antud koosseisus 14 poolt-, kuue vastu- ja kahe erapooletu häälega.

Tarmo Mänd avaldas komisjonide kooseisude kokku panemise komplekteerimise kohta arvamust, et  koalitsioonil on komisjonides alati häälteenamus olemas ja komisjonide esimehed on vältinud fraktsiooni Kodusaar esitatud kandidaate: see on Kodusaare fraktsioonile ära tegemine. Fraktsiooni Kodusaar kohustab see olema terased ja teisi vahendeid kasutama: see ei ole kaugelevaatav otsus.

Inge Talts avaldas arvamust, et komisjonide koosseisude kokku panemine lähtuvalt koalitsiooni huvidest ei ole Hiiumaa huvides.


6. Hiiumaa vallavolikogu töökord – II lugemise jätkamine

Eelmisel korral suure mahu tõttu katkestatud volikogu töökorra teist lugemist jätkati sel istungil. Arutati ja hääletati muudatusettepanekuid.

Lõpphääletusel toetas eelnõu vastu võtmist 13 volikogu liiget, vastu oli seitse ja erapooletuid üks.


Järgmine korraline volikogu istung toimub 18. jaanuaril kell 15 Kärdlas vallamajas. Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud, vallakodanikud on oodatud istungitel osalema.


Aivar Viidik

vallavolikogu esimees