« Tagasi

Käina Spordi 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek algas

Volikogu 16. mai otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Käina alevikus Spordi 8 maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 7. augustist 5. septembrini valla veebilehel ja Käina vallamajas. 

Planeeritav u 5,5 ha suurune ala asub Käina alevikus Käina–Hüti tee ning Suuremõisa–Käina–Emmaste tee ääres, maaüksustel Spordi 8, Spordi kergliiklustee ja osaliselt Spordi tänaval. Koostöös maanteeametiga kavandatakse juurdepääs planeeringualale riigiteelt.  

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada maaüksusi, määrata kruntide hoonestusalad ja ehitusõigus, et luua Spordi 8 maaüksusele ja lähialale integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluste kütusemahutitega tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu koostamise vajadus on kaasajastada Spordi 8 maaüksusel ja selle lähialal kehtivaid detailplaneeringuid, et viia nad kooskõlla piirkonnas aastate jooksul kujunenud arenguvajaduste ja ootustega. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Käina valla üldplaneeringut, kavandades ärimaad.  

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 7. augustist 5. septembrini. Eskiislahenduse ja detailplaneeringu dokumentidega (keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus, lähteseisukohad, algatamiseks esitatud dokumendid) saab tutvuda Käina vallamajas lahtiolekuaegadel ja valla veebilehel: vald.hiiumaa.ee/detailplaneeringute-eksiiside-avalikustamine 

Ettepanekuid detailplaneeringu kohta saab saata 5. septembrini 2019 e-kirjaga aadressile kaina@hiiumaa.ee või posti teel Käina Osavalla Valitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik 92101, Hiiumaa. 

Spordi 8 eskiis