« Tagasi

Muutumas on mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Eelmisel aastal vastu võetud mittetulundusliku tegevuse kord tõi kaasa mõningaid segadusi ning seetõttu tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku mittetulundusliku tegevuse korra muutmiseks. Volikogu võttis eelnõu vastu ja muudatused hakkavad kehtima uuest aastast. 

Muudetud korras on kogu dokumendi lõikes parandatud ja täpsustatud sõnastusi. Viitame suurematele muudatustele, millele tähelepanu pöörata.  

Täpsustati ja kirjeldati toetuste liike, mis muudab korra sõnastuse lühemaks ja selgemaks. Uues korras on toetused jagatud kahte liiki – tegevustoetus ja projektitoetus – ja need kirjeldatud:  

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks.  

Projektitoetus on valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks.  

Korrast on välja jäetud projektitaotluste alammäär. Eelmise määruse järgi oli taotlejal kohustus küsida vähemalt 1000 eurot, aga see ei peaks olema kohustav piirang.  

Pärast eelmisel aastal lõppenud taotlusvoore kogutud tagasiside põhjal on teise suurema muudatusena jagatud projektitaotluste tähtajad kaheks taotlusvooruks, mis annab korraldajale paindlikumad võimalused sündmuste planeerimiseks. Nii on aasta esimese projektitoetuste taotlusvooru tähtaeg 1. märts, teine 1. september. See annab võimaluse ka oluliselt lühendada taotluste vastuste ooteaega.   

Oluline on märgata, et tegevustoetuse tähtaeg on endiselt 1. veebruar ja nende menetlusprotsess on endiselt seotud eelarve vastu võtmisega.   

Olulise muudatusena on kirjeldatud projektitaotluste menetlusprotsessi. Projektitoetuste aruteluks ja ettepanekuteks moodustatakse kaks korda aastas kokku saav komisjon ja täpsemalt on kirjeldatud projektitaotluste hindamisel aluseks võetavad kriteeriumid. Samuti on täpsustatud ajaline mõõde menetlemisel, mis oli senises korras puudu. Projektitoetuse kasutamiseks sõlmitakse toetusleping.  

Seoses sellega, et projektitaotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas, lühendati projektitoetuste aruandlusperiood. Nii tekib projektitaotluste aruannete esitamise kohustus 30 päeva peale projektiperioodi lõppemist.  

Kui projektitaotlused on esitatud vallale veel kehtiva korra kohaselt tähtajaga 1. oktoober, siis menetletakse neid 1. jaanuaril 2020 kehtima hakkava korra alusel.  

Anu Tammearu  

valla kultuurispetsialist