« Tagasi

Uuest aastast muutub jäätmete ära andmine mugavamaks

Uuest aastast hakkab Hiiumaal toimima uus kinnistupõhine jäätmete ära andmine – lisaks olmejäätmetele on võimalik kodust, kortermaja juurest või asutustest ära anda ka puhast pakendit, biojäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid.

Uuest aastast peab iga kinnistuomanik, ka asutus, tegema uue prügiveolepingu, mis on teenuse ostjale sobivaim ja mugavaim. Leping võib olla sõlmitud ka naabri või naabruskonnaga koos ja prügikonteinereid võib soetada mitme peale. 1. jaanuarist hakatakse kodudest ja asutuste juurest ära viima olmejäätmeid, suurjäätmeid, puhtaid pakendeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning toidujäätmeid.

Uus teenuspakkuja, kes hakkab jäätmeid ära vedama, selgub pärast hanke lõppu augustis. Ka jäätmeveo hinnakiri selgub siis, kui vallal on vedajaga leping sõlmitud. 

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Iga majapidamine või korteriühistu ise otsustab, mis liiki prügi soovib ära anda ja sõltuvalt sellest sõlmib lepingu. Kohustuslik on ära anda olmejäätmeid. Pakendijäätmeid võib jätkuvalt viia ka avalikesse pakendimajadesse üle Hiiumaa ning Hiiumaa jäätmejaama. Kodust ära andmine on sellele mugavaks alternatiiviks.

Aasta lõpuni toimib kõik nii nagu seni. Liigiti kogutud pakend tuleb ise ära viia avalikku pakendikonteinerisse, muud liigiti kogutud jäätmed vastavasse äraandmise kohta või Hiiumaa jäätmejaama. Olmeprügi saab kodust ära anda senise graafiku järgi aasta lõpuni. 

Kuidas jäätmete ära andmine täpsemalt välja nägema hakkab?

Iga majapidamine saab koguda olmejäätmeid konteineri või kotiga ja kodust ära anda nagu praegugi. Konteinereid saab rentida jäätmeveo hanke võitnud ettevõtte käest või endale osta. Vastavalt mahule saab kinnistuomanik ise valida oma vajadustele vastava konteineri. Kui prügi on vähem, võib valida konteineri asemel ka prügikoti.

Puhtad pakendid tuleb koguda eraldi ja selle jaoks on kinnistul vaja teist prügikasti või prügikotti. Pakendikott peab olema läbipaistev, et autojuht saaks selle sisu hinnata. Koti saab graafikukohasel jäätmete äraveo päeval panna kokkulepitud kohale, näiteks kinnistul oleva prügikasti kõrvale.

Biolagunevad toidujäätmed, samuti aia- ja haljastusjäätmed soovitame komposteerida oma kinnistu piirides, sest nende ära andmine ei ole kohustuslik. Kui korterühistu või muu majapidamine soovib toidujäätmed ära anda, tuleb võtta kasutusele kolmas prügikast toidujäätmete äraveoks. Aia- ja haljastusjäätmeid kogutakse läbipaistvas kotis hooajaliselt vastavalt vajadusele. 

Suurjäätmed viiakse ära tellimuse esitamisel eraldi autoga.

Konteinerite arv kinnistul sõltub omaniku vajadusest. Toome näite: mõnel perel võib olla ainult pakendikonteiner, sest olmeprügi konteiner on naabriga kahasse ja muud jäätmed äravedu ei vaja, st toidujäätmed komposteeritakse oma maal sobilikus konteineris ja haljastusjäätmed samuti oma kinnistul.

Kui segaolmejäätmete kodust ära andmine jätkub nagu seni, siis muude jäätmeliikide ära andmise saab kinnistuomanik oma vajadustest lähtuvalt läbi mõelda. Sügisel sõlmitava veolepinguga teeb iga kinnistuomanik omale sobiva süsteemi ja saab prügiveograafiku, mille alusel tasub tellitud teenuse eest.

Mitu prügikasti toas olema peab? 

Jäätmeid kogutakse liigiti juba ka praegu – pakendid, patareid, ohtlikud jäätmed, vanapaber jne kogutakse olmeprügist eraldi, pandimärgistusega taara viiakse taarapunkti, biolagunevaid jäätmeid komposteeritakse. Seega ei muutu kodus prügikastide arv neil, kes juba praegu liigiti koguvad. Muutub aga see, et lisaks olmejäätmetele saab kodust hakata regulaarselt ära andma ka puhast pakendit ja biolagunevaid jäätmeid.

Vald jagab uue jõustuva jäätmesüsteemi kohta lisainfot jooksvalt, kui infot lisandub. Sügisel toimuvad kõigis piirkondades avalikud koosolekud, kus saab oma küsimustele vastused. Selleks, et kõik küsimused saaksid vastuse ja lahti seletatud, kutsume vallakodanikke üles esitama jäätmemajanduse kohta küsimusi äpis või kirjutades aadressil info@hiiumaa.ee. Samuti võib pöörduda oma küsimustega valla keskkonnaspetsialisti Raina Smilli poole telefonil 463 6075.

Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana!