« Tagasi

Vallavara võõrandamine Männamaa külas

Hiiumaa vald võõrandab eelläbirääkimistega pakkumise korras Hiiumaa vallale kuuluv vallavara: Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Männamaa külas asuv 2822 m2 suurune Aastaaja maaüksus (katastritunnusega 20501:001:0465, sihtotstarve tootmismaa 100%, kinnistu registriosa nr 1134533). Maaüksusel asuvad kütusepumpla (ehitisregistri kood 115012046, ehitisealune pindala 99,7 m2),  kaks amortiseerunud kütusemahutit alghinnaga 1955 eurot, lisatingimusega  keskkonnakaitse tagamine ja kütusemahutite keskkonnaohutult likvideerimine tähtajaks 1.07.2021.

 

1. Pakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt pakkumisest ei ole tulenevalt seadusest keelatud.

2. Vallavara müügiobjektiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel komisjoni esimehe Omar Jõpiseljaga.

3. Pakkumine tuleb esitada või saata Käina Osavalla Valitsusse aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik 92101, hiljemalt 12. augustiks 2019 kell 14.00.

4. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja suletud ümbrikus, mis on tähistatud  märkega „Pakkumine Aastaaja". Ümbrikule lisada hoiatusmärge "Mitte avada enne 12.08.2019 kell 14.00".

5. Pakkumine peab sisaldama:

5.1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, e-posti aadress ja telefoninumber;

5.2. müügiobjekti  hinnapakkumine eurodes, summa numbrite ja sõnadega;

5.3. pakkuja nõusolek täita lisatingimusi, lisatingimuste täitmise kirjeldus ja  täitmise tähtaeg;

5.4. pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ja nimi, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

6. Pakkumised avatakse 12.08.2019 kell 14.00 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja tema määratud protokollija.

7. Läbirääkimistele ei lubata isikuid, kelle pakkumine ei ole nõuetekohane.

8. Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakkumise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste üldarvu ja nõuetekohaste pakkumiste arvu.

9. Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud isikud.

10. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest.

11. Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks võrdväärse pakkumise teinud pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

12. Sobiva pakkumise puudumisel on komisjonil õigus tunnistada pakkumine nurjunuks.

13. Võitja on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks. Pakkumiste hindamise kriteeriumideks on väärtuspunktid, milles arvestatakse kõrgeim hind 80% ja lisatingimuste täitmise lühim aeg kuudes 20%. Parimaks pakkumiseks tunnistatakse isik parima hinna ja lisatingimuse täitmise aja suhte alusel.
 

Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab Hiiumaa Vallavalitsus.

Tehingutega seotud kulud, sealhulgas notari tasu ja riigilõivu, tasub ostja.