« Tagasi

Hiiumaa arengukava – seame ühiselt sihte!

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuleb Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia. Arengustrateegias seame ühiselt pikaajalised eesmärgid ja tegevussuunad Hiiumaa arendamisel. Arengukava võtab detailsema fookuse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevustele ja investeeringutele lähima viie aasta perspektiivis.

Kogukonnaga koostöös valminud dokument on aluseks Hiiumaa valla tegevuste kavandamisel eelolevatel aastatel. Arengukava on aga elav dokument, mis tähendab, et see vaadatakse igaaastaselt üle: hinnatakse täitmist ja seatakse vajadusel täiendavad eesmärke või korrigeeritakse tegevusi.
Esmakordselt on meil võimalus Hiiumaa prioriteedid ühiselt kokku leppida ning koos töötada nende elluviimise nimel.

Seda enam on asjakohane rõhutada, et arengukava koostades pole oluline mitte jõuda võimalikult kaugele meie unistuste järjestamises, vaid töövõime saavutamine nende unistuste elluviimiseks.

Arengukava koostab vallavalitsus koostöös Hiiumaa arenduskeskusega. Vallavalitsus on moodustanud seitse teemarühma, mida veavad eest vallavalitsuse liikmed. Igasse teemarühma kuuluvad nii vallavalitsuse kui volikogu esindajad ning valdkonna spetsialistid nii era- kui avalikust sektorist, nii Hiiumaalt kui mandri taustaga. Kokku on igas teemarühmas üheksa inimest.

Teemarühmad ja nende eestvedajad:
Haridus ja noorsootöö – Hergo Tasuja (hergo.tasuja@hiiumaa.ee);
Turism ja mainekujundus – Monika Pihlak (monika.pihlak@hiiumaa.ee);
Taristud ja ühendused – Üllar Laid (yllar.laid@hiiumaa.ee);
Majandus ja ettevõtlus – Omar Jõpiselg (omar.jopiselg@hiiumaa.ee);
Valitsemine ja kodanikuühiskond – Liili Eller (liili.eller@hiiumaa.ee);
Kultuur, sport ja vaba aeg – Lauri Preimann (lauri.preimann@hiiumaa.ee);
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid – Reili Rand (reili.rand@hiiumaa.ee).

Lisaks on arengukava osaks eelarvestrateegia, mille koostamist koordineerib rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar (inge.elissaar@hiiumaa.ee).

Arengukava koostamist alustasime taustinfo ja seireandmete kogumisega analüüsiga, mis seniste valdade arengukavadest ja maakonna arengustrateegia eesmärkidest ja tegevustest on tehtud, mis tegemata. Sellele järgnesid mai keskel avalikud arutelud kõikides osavaldades. Avalike aruteludel keskendusime esialgsele ideekorjele nii teemarühmade kaupa kui iga piirkonna teemadel. Seejärel on teemarühmad asunud välja töötama esialgset sisendit valdkonna vajadustest, eesmärkidest ja plaanitavatest tegevustest. Lisaks korraldatakse teemade kaupa laiendatud kohtumisi ja arutelusid. Esialgne sisend valmib juunikuu lõpuks.

Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

Pildil teeb tööd arengukava teemarühm sotsiaalhoolekanne ja tervishoid.

Arengukava teemarühm