« Tagasi

Toetused ja sotsiaalteenused alates 2019. aastast

Hiiumaa vallavolikogu võttis vastu sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise korra. Vallavalitsus kehtestas seejärel sissetulekust sõltumatute sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste määrad, mis hakkavad kehtima 2019. aastal:

Toetused Hiiumaa valla kodanikele

 • sünnitoetus 200 eurot;

 • täiendav lapsetoetus lapse 1-aastaseks saamisel 200 eurot;

 • täiendav lapsetoetus lapse 2-aastaseks saamisel 200 eurot;

 • esimesse klassi astuja toetus 130 eurot;

 • eaka sünnipäevatoetus 25 eurot, mida makstakse 70., 75., 80., 85. ja 90 sünnipäevaks ning alates 91. sünnipäevast igal aastal.

 • matusetoetus 250 eurot;

 • hooldajatoetus raske puudega täisealise hooldamise eest 25 eurot isiku kohta kuus;

 • hooldajatoetus sügava puudega täisealise hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;

 • hooldajatoetus sügava või raske puudega lapse hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;

 • uus toetuse liik hoolduspere toetus on 375 eurot kuus lapse kohta ja seda makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale – kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulu ja lapse erivajadusest tulenev lisakulu on suurem nimetatud määrast, võib sotsiaalosakonna juhataja otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele;

 • järelhooldusteenusel viibiva isiku toetuse suurus on 240 eurot kuus ja seda makstakse toetuse saajale tema isiklike kulude katteks.

Sotsiaaltransporditeenuse hinnad

1) tasuta on transport puudega lapsel ja tema saatjal, raske või sügava nägemis- või liikumispuudega isikul ja tema saatjal ning riiklikul erihoolekande- teenusel oleval isikul;

2) esimeses punktis nimetamata puudega isikule või eakale Hiiumaa valla piires 20 senti/km, kuid mitte rohkem kui 10 eurot/kord;

3) esimeses punktis nimetamata puudega isikule või eakale Käina aleviku ja Kärdla linna sisene sõit 2 eurot/kord;

4) esimeses punktis nimetamata puudega isikule või eakale sõit väljapoole Hiiumaad 10 senti/km, millele lisandub praami reisijapileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 30 eurot/kord;

Kui teenust soovivad üheaegselt mitu ühte peresse mittekuuluvat inimest, esitatakse teenuse arve igale teenust saanud inimesele ning teenuse maksumus jagatakse nende vahel võrdselt, kui

nende asukoht ja teenuse sihtkoht on sama. Kui teenust soovivate inimeste asukohad või sihtkohad on erinevad, jagatakse võrdselt see osa teenuse maksumusest, mis läbiti ühiselt.

Koduteenust pakutakse mitmes paketis:

Koduteenuse tegevused:

 • vestlus, teabe edastamine ja abistamine asjaajamisel;
 • toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmine ja koju toomine;
 • isikuga koos kaupluses ja apteegis käimine;
 • küttematerjali ja vee tuppa toomine, abistamine kütmisel ning prügi ja tuha välja viimine;
 • arstiabi korraldamine, sh abistamine arsti külastamisel;
 • sotsiaaltransporditeenuse osutamine või korraldamine ravi- või mõne muu asutuse külastamisel Hiiumaa piires; 
 • riiete ja jalanõude hoolduse ning pesu pesemise korraldamine; 
 • ühekordse majapidamistoimingu korraldamine, nt muru niitmine, lume lükkamine, remonttööd, suitsuanduri kontrollimine jms. 

Koduteenuse täiendavad tegevused: 

 • eluruumi korrastamine; 
 • isiku eneseteenindamise, sh pesemise, riietumise ja hügieenitoimingute korraldamine. 

Koduteenuse pakett 1 sisaldab esimesena nimetatud tegevusi üks kord nädalas: maksumus abivajajale 16 eurot kuus. 

Koduteenuste pakett 2 sisaldab esimesena nimetatud tegevusi kaks korda nädalas: 24 eurot kuus. 

Koduteenuste pakett 3 sisaldab esimesena nimetatud ja ka täiendavaid tegevusi üks kord nädalas: 28 eurot kuus. 

Koduteenuste pakett 4 sisaldab esimesena nimetatud ja ka täiendavaid tegevusi kaks korda nädalas: 35 eurot kuus. 

Koduteenuse osutamisel perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5kordne koduteenuse paketi maksumus. 

Isikliku abistaja teenuse tunnihind on Eesti valitsuse kehtestatud tunnitasu alammäär. 

Saunateenuse hind Kärdlas on 2 eurot ja 30 senti üks kord inimese kohta. 

Tasumine 

Sotsiaalteenuse eest tasutakse arve alusel. Sotsiaaltransporditeenuse eest saab tasuda sularahas hooldustöötaja–autojuhile, kes väljastab selle kohta kviitungi. Sotsiaalvaldkonna ametnik võib mõjuval põhjusel erandkorras vähendada sotsiaal- teenuse maksumust.