« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlemine avatud

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

EASi hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Maksimaalne toetus majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ja omafinantseering vähemalt 33%.

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi.

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

 

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Info ja erisused eelnevatest aastatest:

 • Puuduvad eelistatud sihtrühmad. Lähtuvalt kohalikest vajadustest on KOVil õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad. 2018. a seda ei rakendata.

 • Toetust ei anta samale tegevustele. Näiteks kui majapidamine on saanud viimase 5 aasta jooksul toetust puurkaevu rajamisele ja nüüd küsib filtersüsteemile, siis seda ei saa, kuna kuuluvad sama tegevuse alla – majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.

 • Menetlusaeg. Vastavalt riigihaldusministri määrusele, mis on programmdokumendiks, on otsustamise viimane tärmin 3. september 2018.

 • Sularahas ei arvelda. Projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt.

 • Tööd lõppevad kasutusloaga. Kui välja arvata kinnise reoveemahuti paigaldamine, mis võib lõppeda ehitusteatisega, tuleb tööde lõppedes taotleda kasutusluba. Kasutusluba eeldab teostusjoonist.

 • Hinnapakkumiste tähtaeg. Võrreldavad hinnapakkumised peavad kehtima vähemalt 6 kuud.

Taotlusi võtavad vastu kõik osavallavalitsused oma ruumides. Taotluste vormid on olemas kohapeal. Võimalusel kasutage e-postiga saatmist. Vormid on üleval Hiiumaa valla kodulehel projektide all ja EASi kodulehel.


Üllar Laid
Kõrgessaare osavalla vanem
Hiiumaa valla kontaktisik programmis