« Tagasi

Kaasav eelarve annab võimaluse head mõtted teoks teha

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada 2019. aasta valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Juhul, kui sul ei ole oma ideed esitada, tasub kindlasti oma lemmikidee poolt hääletusvoorus hääl anda.

Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1 000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Ettepanek peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) olulisust (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);
4) kirjeldust, mil viisil ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2019 aasta jooksul ja muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada.
5) eelarvet, mis on ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine.
Ettepanekud peavad lähtuma järgnevatest kriteeriumitest:
1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
2) teostatavus 2019. aasta jooksul;
3) jätkusuutlikkus;
4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.
Võite uuesti esitada ka idee, mida eelmise kaasava eelarve menetluses ei teostatud.

Hiiumaa vallavalitsus ootab ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 22. veebruariks e-postile valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal vallamajadesse üle Hiiumaa.

Ideede paremusjärjestuse selgitamine

Pärast ettepanekute tegemist hindab valla komisjon neid eelpooltoodud kriteeriumite alusel ning kõik sobivad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal. Rahvahääletusel osaleja saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

Rahvahääletuse korraldab ja kuulutab välja Hiiumaa vallavalitsus ja see viiakse läbi elektrooniliselt. Hääletustulemuste põhjal kinnitab Hiiumaa vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades ettepanekud osavallapõhiselt.

Hääletada saab elektrooniliselt ka osavallavalitsuses. Sel juhul tuleb end identifitseerida isikut tõendava dokumendiga.

Enim hääli saanud idee või ideed viiakse ellu. Seega, iga hääl loeb ning valla elanik otsustab, kuhu investeeritakse. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. 

Hindamise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud isiku nõusolekul liita ja vajadusel täiendada. Ettepanek, mis ei vasta nõuetele või mis on vastuolus hea tava või õigusaktiga, kõrvaldatakse menetlusest.

2019. aasta ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel hiljemalt 29. märtsiks.

Teiste linnade ja valdade kogemuste varal on kaasava eelarvega korrastatud bussiootepaviljone, mänguväljakuid, avalikult kasutatavaid spordirajatisi, jalgradu, jalgrattahoidjaid, sildu, parke, vaateplatvorme ning on toetatud avalikke üritusi.

Hiiumaal on kaasavat eelarvet varasemalt praktiseerinud Emmaste ja Hiiu vald. Emmastes investeeriti bussipeatuste päikesepaneelidega tänavavalgustusse, keskuse parklasse ja Tärkma sadama tee parendamisse. Kärdlasse rajati välijõusaal, asfalteeriti Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaia juures asuv parkimisplats ja juurdepääsutee, toetati Kärdla nukuteatri rekonstrueerimist ja puhastati Näkitiik.

Küsimuste korral pöördu palun Hiiumaa valla arenguspetsialisti poole e-postil aivi.telvik@hiiumaa.ee või telefonil 517 5585.

Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Julget pealehakkamist!

Aivi Telvik
Hiiumaa valla arenguspetsialist