« Tagasi

Koolivõrgu analüüs pakub kolm stsenaariumit

Hiiumaa vallavalitsus tellis OÜ-lt Cumulus Consulting Hiiumaa koolivõrgu analüüsi ja see on nüüd valmis kõigile tutvumiseks. Tulemuste põhjal saab kogukond arutada ja volikogu teha otsuseid Hiiumaa koolide tuleviku osas. Avalik tutvustuskoosolek toimub neljapäeval, 27. jaanuaril kl 17 piirkondades üle Hiiumaa.

Cumulus kaardistas Hiiumaa valla koolid ja lasteaiad: analüüsis nende täituvust, ruumikasutust ja tulevikuperspektiive. Samuti analüüsis rahvastikumuutuste mõju Hiiumaa koolidele ja lasteaedadele ning pakub lahendusi võimalikeks ümberkorraldusteks. 

Analüüsis on soovitused vallale, mida teha, kui õpilaste arv väheneb ning kvalifitseeritud õpetajaid ja tugispetsialiste ei jätku. Millise hetkeni on mõistlik kooli või lasteaeda pidada ja millal enam mitte, et tagada konkurentsivõime ja kvaliteet. 

Konsultandid kirjutavad, et alushariduse osutamisega on mõistlik ja vajalik jätkata kõigis tänastes piirkondades. Üldhariduse vaates on põhjendatud vähemalt kahe esimese kooliastme jätkamine tänastes asukohtades.  

Analüüsi järgi on kolm põhimõttelist alternatiivi Hiiumaa valla põhihariduse korralduseks: 

  • Radikaalse reformi puhul jätkaks Kärdla ja Käina põhikool, ülejäänud koolid suletakse. Samas toovad analüüsi koostajad välja, et vähemalt lähima kümnendi vaates pole tegu realistliku arengusuunaga. 

  • Kolmanda kooliastme reformi puhul jätkaks Kärdla ja Käina 9klassiliste põhikoolina. Lauka, Palade ja Emmaste kooli puhul toimuks reorganiseerimine 6klassiliseks kooliks st lasteaed-algkool mudel. 

  • Olemasoleva korrastamisel on võimalik kaaluda erinevaid muudatusettepanekuid, mille eesmärk on viia vastavusse piirkondlik pakkumine ja nõudlus ning tagada efektiivsem majandamine, jättes hariduse kvaliteedi vähemalt samale tasemele.   

Korrastamise võimalikud muudatusprojektid: 

  • Haridusasutuste juhtimise ühendamine – lasteaedade ja koolide viimine piirkondades ühisele juhtimisele: Lauka põhikool ja Kõrgesaare lasteaed, Emmaste kool ja lasteaed, Käina kool ja lasteaed. 

  • Toitlustuste konsolideerimine – lasteaedade ja koolide köökide ühendamine piirkondades. 

  • Lauka põhikooli ja Kõrgessaare lasteaia ühendamine ja/või Lauka põhikooli reorganiseerimine 6klassiliseks kooliks.  Muudatusprojekti raames toimuks kooli ja lasteaia füüsiline kokkuviimine Lauka põhikooli ruumidesse, et vähendada majandamise püsikulusid ning kasutada ruumiressurssi otstarbekamalt. Muudatuse peamiseks põhjuseks on kiiresti vähenenud õpilaste arv Lauka Põhikoolis ning piisav ruumivaru koolihoones. 

Konsultantide hinnangul on lähiaastate perspektiivselt suurimaks muudatusprojektiks Kõrgessaare piirkonna haridusasutuste reorganiseerimine – Lauka põhikooli ja Kõrgesaare lasteaia ühendamine üheks asutuseks ning kolimine ühele pinnale. Õpilaste arv ja piirkonna laste ja lastevanemate eelistused näitavad, et üle poole Kõrgessaare piirkonna põhikoolilastest eelistavad liikuda Kärdla suunal. Sellest tulenevalt on mõistlik kaaluda ka kooli reorganiseerimist 6klassiliseks.  

Lisaks võiks ühisele juhtimisele üleminekut kaaluda samaaegselt ka Emmastes ja Käinas.  

Kuigi toitlustuse konsolideerimine piirkondades pole kogukonna vaates oodatud projekt, tasub seda siiski kaaluda. Vabanev ressurss on konsultantide hinnangul oluline suunata eelkõige täiendavate tugispetsialistide värbamiseks.  

Lisaks tuleks konsultantide hinnangul investeeringute kavas näha ette Kärdla lasteaia uue hoone rajamise kõrval ka uue kaasaegse lasteaia ehitamine Käinasse.  

Järjepidevalt tuleb tegeleda ka uute õpetajate värbamisega. 

Kolme kuni viie aasta vaates tasuks tõsisemalt kaaluda kolmanda kooliastme reformi Emmastes ja Paladel.