« Tagasi

Vallavalitsuse 2. juuni istungilt

1. Volikogule esitatavad eelnõud 

Vallavalitsus arutas ja otsustas saata volikogule eelnõud: 

 • Hiiumaa valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine, 

 • Hiiumaa vallavolikogu 20.12.2018 otsuse nr 104 „Hooldekodu kinnistule hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras" muutmine, 

 • Munitsipaaleluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks, 

 • Pärnapõllu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, 

 • Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine: Ollima kuivati, 

 • Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetuse maksmise kord Hiiumaa vallas, 

 • Spordi tn 5b ja Spordi tänav L1 kinnisasjale reaalservituudi seadmine. 

2. Muudatusettepanekud volikogu eelnõudele  
Vallavalitsus arutas ja otsustas saata volikogule muudatusettepanekud menetluses olevate eelnõude osas: 

 • Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus – ettepanek on muuta põhimäärust ja lisada nõukogu: valitsus kinnitab juhataja ettepanekul vähemalt viieliikmelise looduskeskuse nõukogu, milles on esindaja volikogust, osavallavalitsusest, Palade põhikoolist, keskkonnaametist ja Hiiumaa muuseumist. Nõukogu ülesanne on teha osavallavalitsusele ettepanekuid looduskeskuse sisulise töö korraldamise kohta ja nõustada juhatajat olulistes küsimustes.  

 • Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord – toetuse suuruseks kuni 64 eurot. 

3. Palade loodushariduskeskuse töötajate koosseisu kinnitamine 
Kinnitati Palade loodushariduskeskuse töötajate koosseis alates 1. juunist 2021: juhataja, loodusõppe spetsialist 0,75 kohta ja koristaja 0,5 kohta. 

4. Projekti hindamiskomisjoni moodustamine 
Moodustati projekti „Puudega inimese eluaseme füüsiline kohandamine 2021" läbi viimiseks hindamiskomisjon: esimees ja projekti eest vastutav isik sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, liikmed sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit, sotsiaaltööspetsialist Liia Rull, haldusjuht Argo Valgma ja hoolekandeteenuste juht Tiia Laanejõe. 

5. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused: 

 • Kärdla Loigu tn 10a maaüksusele uue hoone püstitamiseks, 

 • Kärdla Tiigi tn 50b maaüksusele uue hoone püstitamiseks. 

6. Eraldus reservfondist 
Kärdla kinnistul kuuri põlenguga seotud kulude katmiseks eraldatakse reservfondist 1000 eurot. 

7. Eluruumi tagamine 
Tagatakse ühele inimesele eluruum Laukal. 

8. Riigihanke hankemenetluse lõpetamine 
Lõpetati riigihanke „Elamuskeskuse Tuuletorn Bowlingu seadmete, mänguradade ning haldussüsteemi ostmine, paigaldus ja töösse rakendamine" hankemenetlus, kuna riigihangete seaduses sätestatud korras etteantud tähtaja jooksul ei esitatud ühtegi pakkumust.  

9. Hajaasustuse programmi taotluste hindamise tulemuste kinnitamine 
Rahuldati järgnevate taotlejate toetuse taotlus taotletud kogusummas: 

 • Urmas Murro – Põllumäe veesüsteemi rajamiseks 1923,17; 

 • Urmas Murro – Põllumäe kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 3239,32; 

 • Regina Saar – Rõõmu veesüsteemi rajamiseks 5760,66; 

 • Eve Ellermäe – Elleri kinnistu eluhoone reoveesüsteemi kaasajastamiseks 3953,27; 

 • Heli Lepvalts – Sauna kinnistu elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks 2348,20; 

 • Siiri Nigul – Leespõllu juurdepääsuteeks 6084,47; 

 • Raul Elmi – Uue puurkaevu ja veesüsteemi rajamiseks 3738,60; 

 • Helen Härmson – Takkasauna veesüsteemi rekonstrueerimiseks 1561,10; 

 • Helle-Triin Nisumaa – Sarapiku kanalisatsioonisüsteeemi rajamiseks 2773,80; 

 • Kadri Kuusk – Hänni vesi 3951,66; 

 • Anneli Veldemann – Sinima küla Sinima-Joonase kinnistu puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine ning rauaeraldusfiltri paigaldamiseks 3216.-; 

 • Vilma Sool – Võnnu talu elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks 2986,19; 

 • Helen Pärn – Nurme talu biopuhasti 3144,31; 

 • Bradley Roberts – Kotkapesa kanalisatsiooni rajamiseks 3135,60; 

 • Jalmar Lige – Männiku talu veepuhastusseadme paigalduseks 1301,61; 

 • Tõnu Üksik – Harju küla Uustalu talu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks 3249,93; 

 • Jaanis Tursk – Endriko kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 3199,25; 

 • Eda Järvroos – Laoniidi biopuhasti projekt 1963,10; 

 • Ester Teppart – Vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamiseks, vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamiseks, vee kvaliteedi analüüsiks 1218,52; 

 • Silver Hanikat – Septiku paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks 2866,26; 

 • Silver Hanikat – Puurkaevu rajamiseks, pumbasüsteemi paigaldamiseks ja veetrassi rajamiseks, rauaeraldusfiltri paigaldamiseks 3276,30; 

 • Piret Korol – Karema, Kuri küla, Joogivee kättesaadavuse tagamiseks 2183,66; 

 • Reet Pihel – Kanalisatsioonisüsteemi paigalduseks kinnistule 2464,26; 

 • Aadu Heiste – Peedu vesi 1206.-; 

 • Lea Kuivonen – Lendri majapidamise puurkaev 1033,14; 

 • Taavi Laid – Veefiltri paigaldus 1198,90; 

 • Oliver Kadak – Puurkaevu rajamiseks 6500.-; 

 • Ivar Rehepap – Toomas Rehepapi kanalisatsiooni rajamiseks 2010.-; 

 • Kalju Aunpuu – Olmi-Matse kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 4036,75; 

 • Arvo Leisberg – Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamiseks 3055,20; 

 • Oliver Rüüger – Tammiku Veevärk 2601,61; 

 • Tiit Arusoo – Aruselja elekter 5943,17; 

 • Reimo Koit – Kadaka kanal 3082.-; 

 • Ain Koor – Nina kinnistu reovee puhastussüsteemide uuendamiseks 4018,55; 

 • Ain Suuster – Veevarustussüsteemide väljaehitamiseks 2974,80; 

 • Ain Suuster – Kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks 2870,28; 

 • Endel Tamm – Mihkli talu Prählamäe küla kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks 1977,84; 

 • Vilma Paat – Väike-Simuna kanalisatsioonisüsteemid Puliste külas 2474,07; 

 • Mattias Käit – Veetorustiku rajamiseks 402.-; 

 • Randi Paat – Viigi talu, Salinõmme küla, veesüsteemid 1173,84; 

 • Aime Koppel – Koppeli talu kanalisatsiooni rajamine 3618.-; 

 • Tiit Laun – Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks Lepiku küla Peetri kinnistul 1691,75; 

 • Mai Normak – Lahekääru juurdepääsutee 5185.-; 

 • Ain Simsalu – Uuepõllu vesi 2455,73; 

 • Tarmo Elissaar – Kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks Kaevandu kinnistule 2671,05; 

 • Iivi Maivel – Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, Väike-Pärdi 3457,20; 

 • Lia Gramakovski – Uue puurkaevu ehitamine Aruküla Antsu kinnistule 2467,61; 

 • Liili Eller – Viigi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 2669,28; 

 • Laine Remmelkoor – Keskküla talu kanalisatsiooni rajamine 2905,66; 

 • Ergo Juhe – Nuudimäe juurdepääsutee 1728,60; 

 • Margus Teemets – Teemetsa kanalisatsioon 3959,70; 

 • Valeri Sööl – Reheselja, Niinemäe kanalisatsioon 2098,44; 

 • Klaudia Sööl – Septiku paigaldamiseks ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks 2722.-; 

 • Rait Rehepap – Välja kanal 3162,93; 

 • Sirje Garamaga – Nõmmuste vesi 3899,40; 

 • Hellen Alango – Ulaste kanal 3242,80; 

 • Ruth Luukas – Kanalisatsiooni rajamiseks 1978.-; 

 • Kalju Kappasto – Põllu talu juurdepääsutee rekonstrueerimiseks 6499.-; 

 • Maila Havi – Lassi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 3404,60; 

 • Elmut Jõeleht/Andres Järvroos – Jõe juurdepääsutee 4844,90; 

 • Lea Tamjärv – Soonlepa küla, Lillepea kinnistu joogivee kvaliteedi parandamiseks 716,03; 

 • Klaudia Sööl – Puurkaevu rajamiseks 3778.-; 

 • Marianne Aedma – Lõimeotsa maja kanalisatsiooni rekonstrueerimine 2211.-; 

 • Ove Ant – Metsanotsu Kanal 3431,25; 

 • Toomas Velmet – Hagaste küla Väike-Krisna veesüsteem 3179,82; 

 • Toomas Velmet – Hagaste küla Väike-Krisna kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks 2425,67. 

Rahuldati osaliselt üks taotlus: Piret Korol – Karema, Kuri küla, kanalisatsioonisüsteem 1308,19 

 

10. Hiiumaa valla õpilaste premeerimine 
Väärtustamaks kooliharidust ja õppimist, antakse tublimatele gümnaasiumilõpetajatele valla tänukiri koos rahalise preemiaga: kuldmedaliga lõpetajatele 350 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 200 eurot. Hiiumaa gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga Sofia Apri, Marilyn Reintam, Matthias Tammekivi, Susan Začek ja hõbemedaliga Gertrud Martin. Tallinna 32. keskkooli lõpetab hõbemedaliga Joel Hiis. Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Kerli Kivisikk ja Tartu Tamme gümnaasiumi kuldmedaliga Taeri Saar. 

Tublimatele põhikoolilõpetajatele antakse valla tänukiri koos 200eurose preemiaga. Emmaste põhikooli lõpetavad kiitusega Margareeta Käär ja Aveliin Post. Käina Kooli lõpetavad kiitusega Ilona Sedrik ja Miko Sedrik. Kärdla Põhikooli lõpetavad kiitusega Henri Kanarbik, Monabel Pass, Robin Rõmmel, Maria Eller, Enrico Kiin, Oliver Matto ja Berit Tikenberg.