« Tagasi

Vallavalitsuse 26. mai istungilt

1. Avaliku ürituse loa andmine  

Otsustati anda OÜ-le Hiiukirju avaliku ürituse luba Tuulekala Festivali trollingu võistluse korraldamiseks Orjaku sadamas 29. mail 2021 kell 9–19. 

2. OÜ Hiiumaa Jäätmejaama 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe tutvustas vallavalitsusele majandusaasta aruannet. Otsustati kinnitada OÜ Hiiumaa Jäätmejaama 2020. aasta majandusaasta aruanne. 

3. Hiiumaa valla 2020. aasta majandusaasta aruande heaks kiitmine 
Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus tutvustas majandusaasta aruannet. Kiideti heaks Hiiumaa valla 2020. aasta majandusaasta aruanne. 

4. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine 
Määrati Paope küla Suurepõllu katastriüksuse uueks lähiaadressiks Mereniidu. 

5. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Suureranna küla Gustavi kinnisasja (8,12 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Gustavi ja Gustaviranna, mõlemad maatulundusmaa. 

6. Kinnisasjade liitmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Paope küla Lasketiiru kinnisasja (11 159 m², elamumaa), Ranniku kinnisasja (6385 m², maatulundusmaa) ja Silguranna kinnisasja (6197 m², maatulundusmaa) liitmiseks. Uueks lähiaadressiks saab Meretuule ja sihtotstarbeks elamumaa. 

7. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused Mudaste küla Rannapiiga maaüksusele elamu ja saunamaja püstitamiseks. 

8. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine  
Anti nõusolek Kärdla Luite tn 2a kinnisasja jagamiseks: Luite tn 2a ja 2b, mõlemad sihtotstarbeta maa. 

9. Sundvalduse seadmine Lageda kinnistule  
Otsustati seada sundvaldus OÜ Enefit Connect kasuks Emmaste küla Lageda kinnistule (pindala 6074 m², elamumaa) sideliini ehitamiseks ja talumiseks. 

10. Hiiumaa Spordikeskuse sisustuse ostmise riigihanke eduka pakkuja kvalifitseerimine ja kõrvaldamise aluste kontrollimine 
Otsustati tunnistada SV Trading OÜ, OÜ EW Sound & Light, Progear OÜ, Fysioline Eesti OÜ ja OÜ SPORTSERVICE kvalifitseerimise tingimustele vastavaks, kuna nad vastavad kõikidele hanke alusdokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Samas jäeti hanke 7. osas OÜ SALIBAR kvalifitseerimata, kuna pakkuja ei esitanud vajalikke dokumente. Lõpetati hanke 7. osas hankemenetlus kõikide pakkujate kvalifitseerimata jätmise tõttu. 

11. Andrese kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Andrese kinnisasjale Kitsiku-Mäe tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

12. Kopli kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Kopli kinnisasjale Kitsiku-Mäe tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

13. Laasi kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Laasi kinnisasjale Kitsiku-Mäe tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

14. Lootuse kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Lootuse kinnisasjale Kitsiku-Mäe tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

15. Laasi kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Laasi kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

16. Kodari kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Kodari kinnisasjale  Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks.  

17. Männisalu kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Männisalu kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks.  

18. Parmu kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Parmu kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

19. Viiluse kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine 
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kaigutsi küla Viiluse kinnisasjale Uharaba tee avaliku kasutamise tagamiseks. 

20. Projekteerimistingimuste andmine  
Otsustati anda projekteerimistingimused Orjaku küla Murru maaüksusele elamu ja abihoonete püstitamiseks. 

21. Eluruumi tagamise teenuse osutamine 
Otsustati tagada eluruum ühele inimesele. 

22. Hiiumaa valla ametiasutuste asjaajamiskord 
Kinnitati Hiiumaa valla ametiasutuste asjaajamiskord.