« Tagasi

Volikogu istung toimub täna Kõpus

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. juunil kell 15 Kõpu rahvamajas. 

Seoses tõrgetega internetiühenduses täna otseülekannet kahjuks ei ole võimalik korraldada. Avaldame hiljem valla Youtube'i kanalil istungi salvestuse.

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja 

2. Hiiumaa valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus 

3. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja 

4. Hiiumaa valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine 
Ettekandja: vallasekretär Annika Grauberg 

5. Rahvakohtunikukandidaatide valimine 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavolikogu esimees Aivar Viidik 

6. Pärnapõllu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Ettekandjad: Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, Kõrgessaare Osavalla Valitsuse ehitusspetsialist Maiken Lukas 

7. Hiiumaa valla omandis oleva Spordi tn 5b kinnisasja koormamine reaalservituudiga 
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

8. Munitsipaaleluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks 
Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

9. Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsuse nr 104 „Hooldekodu kinnistule hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras" muutmine 
Ettekandja: Emmaste Osavalla Valituse maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post Emmaste osavalla vanema ülesannetes 

10. Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord (II lugemine) 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla 

11. Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus (II lugemine) 
Ettekandja: vallavanema asendaja Hergo Tasuja 
Kutsutud: Palade Loodushariduskeskuse juhataja Karin Poola 

12. Korruptsiooni ennetamine Hiiumaa valla töökorralduses (II lugemine) 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse sisekontrolör Inge Elissaar 

13. Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetuse maksmise kord Hiiumaa vallas (I lugemine) 
Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe 

14. Hiiumaa Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 3 „Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus" muutmine (I lugemine) 
Ettekandjad: Hiiumaa Vallavolikogu SDE fraktsioon ja ÜH fraktsioon 

15. Muud küsimused 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.   

Volikogu eelmise istungi protokolli saab lugeda dokumendiregistri Amphora vahendusel.

Foto: Hiiumaa Mudeliklubi