« Tagasi

Volikogu juunikuu istungi kokkuvõte

Vallavolikogu juunikuu istung toimus 21. juunil Käina kultuurikeskuses.

1. Infotund

Vallavanem Reili Rand andis ülevaate eelarve täitmisest: põhitegevuse tulusid on laekunud 46%, põhitegevuse kulusid tehtud 38% kavandatust. Investeerimistegevused on ootel, laenu ei ole veel võetud. Tulumaksu on viie kuuga laekunud 11,97 protsendi võrra rohkem võrreldes mullu sama perioodiga. Kuna tulumaksu laekumise tõusuks kavandas vald 6%, on augustikuu volikogusse plaanitud positiivne lisaeelarve.

Uue arhitekti leidmine on lõpusirgel – kokkulepe on tehtud ja leping vormistamisel ning arhitekt alustab augusti algusest. Kõrgessaare sotsiaaltöö spetsialistina alustas 18. juunist Pille Näksi, Käina hooldustööspetsialistina 25. juunist Terje Rand.  

Vallavanem tutvustas spordikeskuse arhitektuurikonkursi tulemusi, Hiiumaa kauni kodu konkursi tulemusi ning andis teada, et  Emmaste kaasava eelarve realiseerimiseks on ettevalmistused tehtud. 

Emmastes saab osaliselt rahastuse ka teine idee: vähemalt neli bussipeatust saab LED-valgustid. 

Arengukava koostamine jätkub: tööd teevad teemarühmad. 

Ühistranspordi hanke kohtuotsus tuli täna: Hiiumaa vald võitis.

Hajaasustuse programmi laekus 110 taotlust, algab komisjoni töö, misjärel koostatakse ülesaareline pingerida.

Käina Tuuletorni ehitushanke avamine on 27. juunil. 

Kärdla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti "Kärdla 4" käigus rajatud torustiku abiga on võimalik ühisveevärgiga kuni 2019. a lõpuni liituda tasuta ja 2020. aastal 50protsendilise soodustusega (liitumise omahind on 1200 eurot).

Kärdla elanikel on võimalik taotleda Keskkonnainvesteeringute keskusest toetust krundisiseste trasside rajamiseks. 

Palade hakkekatlamaja ehitusel on paigas hakkekonteiner. Katla seadistus toimub juuli esimesel poolel ja seejärel algab operaatori leidmise hanke ette valmistamine.

Vabadussõjas langenute mälestusmärgi rajamise ettevalmistusel oleme jõudnud selleni, et eesmärk on pöörduda kaitseministeeriumi poole, et finantseerida projekteerimist ja rajamist. 

Volikogu esimees Aivar Viidik andis ülevaate, et Hiiumaad külastas Riigikogu keskerakonna fraktsioon. Viidik osales Kagu-Eesti eelarvamusfestivalil, kus tutvustas osavaldade süsteemi, ja Eesti linnade ja valdade liidu volikogu istungil, kus põhiteemaks oli erinevate töögruppide kokku pandud info seoses riigieelarve läbirääkimistega. Hiidlaste koostöökogu istungil valiti uus juhatuse liige Sven Kriggulsson, sest senisel juhatuse esimehel Jan Ignahhinil lõppes ametiaeg. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed endi hulgast.

2. Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord.

Sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit andis ülevaate määrusest, millega kehtestatakse ühtne Hiiumaa valla sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord ning mis jõustub uuest aastast.

Volikogu otsustas saata määruse eelnõu teisele lugemisele.

3. Majandusaasta aruannete kinnitamine (Emmaste, Hiiu, Käina, Pühalepa).

Rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar tutvustas eelnõusid. Revisjonikomisjon lisas oma arvamuse, milles ei leidnud aastaaruannetes rikkumisi. Volikogu kinnitas endiste valdade aastaaruanded. 

4. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine.

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas eelnõud, mille esitamise tingis ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus, mille kohaselt tuleb liitunud omavalitsustes üldplaneeringud üle vaadata hiljemalt 1. juuliks 2018. Volikogu kinnitas endiste valdade üldplaneeringute ülevaatamise ja uue Hiiumaa valla üldplaneeringu algatamise.

5. Hiiumaa valla heakorraeeskiri (II lugemine).

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas heakorraeeskirja koos esitatud muudatusettepanekutega. Erimeelsuste tõttu mõnedes eelnõu nüanssides otsustas volikogu katkestada eelnõu teise lugemise. 

6. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Meremäe katastriüksus).

Pühalepa maaspetsialist Mai Julge tutvustas eelnõud algatada Viilupi külas Meremäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. Volikogu toetas eelnõud. 

7. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Soonlepa küla Mamma).

Pühalepa maaspetsialist Mai Julge tutvustas eelnõud määrata Soonlepa küla Mamma katastriüksuse jagamisel tekkiva Mamma katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa. Volikogu toetas eelnõud. 

8. Hausma teel ja Ranna tänaval asuvate kinnisasjade müük.

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann tutvustas eelnõud müüa avalikul enampakkumisel alghinnaga 10-13 eurot/m2 seitse Kärdla linnas asuvat kinnistut. Volikogu võttis eelnõu vastu. 

9. Detailplaneering: Kärdla Vabaduse.

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann tutvustas eelnõud tunnistada osaliselt kehtetuks Kärdla Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistu detailplaneering Vabaduse tn 29 ja 31 kinnistu osas. Volikogu võttis eelnõu vastu. 

9. Hiiumaa valla kaevetöö eeskiri.

Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid tutvustas eelnõud, mis määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Hiiumaa valla avalikult kasutataval teedel, tänavatel ja munitsipaalmaal. Volikogu otsustas saata eelnõu teisele lugemisele. 

10. Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud algatada Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Volikogu toetas eelnõud. 

11. Vallale kuuluvate kinnistute rendile andmine (Kassari).

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud anda otsustuskorras Kassariotsa OÜ-le endile Kassari külas asuv 4,58 ha suurune Piibu maaüksus ja ligikaudse pindalaga 1,50 ha Kassari külas asuvast Supelranna maaüksusest eesmärgiga kasutada maad poollooduslike koosluste hooldamiseks iga-aastase karjatamise abil. Volikogu võttis eelnõu vastu. 

12. OÜ Neli Aastaaega tegevuse lõpetamine.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud osaühingu tegevus lõpetada, kuna tegevust ei toimu, omakapital on langenud alla piirmäära ja pole seatud tulevikuperspektiivi. Volikogu otsustas osaühingu tegevuse lõpetada. 

13. Tuuru maja tulevik.

Käina osavalla vanem ja SA Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu esimees Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud, mis loob arenduskeskusele võimaluse tellida ümberehitusprojekt maja investeerimisvajaduste väljaselgitamiseks, et kolida sotsiaalkeskus Kõrgessaare mnt 2 majast Tuuru majja – kaasneks jooksvate kulude kokkuhoid u 4000 eurot aastas ja sotsiaalkeskuse töötingimuste oluline paranemine. Volikogu toetas vallavalitsust tegelema edasi sotsiaalkeskuse Tuuru majja ümberpaiknemisega.. 

14. Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu kehtestamine.

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg tutvustas eelnõud kehtestada Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering, millega laiendatakse olemasoleva puhkekeskuse tegevust ehitades juurde kaks majutushoonet ja ühe kogunemishoone. Volikogu võttis eelnõu vastu. 

15. Hiiumaa valla vara valitsemise kord (II lugemine).

Jurist Kairi Arunurm tutvustas eelnõud, millega reguleeritakse  Hiiumaa valla omandis oleva vara omandamise, valdamise, kasutamise ja käsutamise üldised alused. Volikogu võttis eelnõu vastu. 

16. Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus.

Vallavanem Reili Rand tutvustas eelnõud, millega muudetakse asutuse nimi: senise Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse asemel hakatakse kasutama Hiiumaa Sotsiaalkeskus. Samuti lisanduvad põhimäärusesse teenused: omastehooldus ja pansionaaditeenus. Volikogu toetas eelnõud. 

17. Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus.

Vallavanem Reili Rand tutvustas eelnõud, millega moodustatakse Hiiumaa vallavolikogu juurde Hiiumaa valla noortevolikogu, mille eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu korralised valimised viib läbi Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja need toimuvad septembrikuu viimasel nädalal.  Volikogu võttis eelnõu vastu. 

18. Apellatsioonkaebuse esitamise otsustamine ja vaide lahendamise volitus (Luidja maja). 

Volikogu otsustas jätta esitamata apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu 24. mai 2018 kohtuotsusele haldusasjas nr 3-17-2776 ja volitas Martin Keskküla vaide lahendamise Hiiumaa vallavalitsusele. 

19. Vallavara tasuta võõrandamine (Masapo).

Volikogu võttis vastu otsuse võõrandada tasuta MASAPO projekti käigus soetatud vara.

20. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks (asendusteenistus).

Volikogu võttis vastu otsuse volitada vallavanem Reili Rand allkirjastama halduslepingu kaitseressursside ametiga asendusteenistuse läbiviimiseks Hiiumaa Sotsiaalkeskuses.

21. Määruste kehtetuks tunnistamine.

Volikogu võttis vastu otsuse korrastada määrusi ja tunnistada kehtetuks määrused, mida ei ole vaja.

22. Muud küsimused.

Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et järgmine korraline volikogu istung toimub 23. augustil Kärdlas.