Hooldusperetoetus

Toetuse suurus 375 eurot kuus

Toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale, kellega sotsiaalosakonna juhataja on sõlminud hoolduspere lepingu.

Hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel valla elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on valla territooriumil.

Kui hooldusperes viibiva lapse ülalpidamiskulud ja lapse erivajadusest tulenevad lisakulutused on toetuse määrast suuremad, võib osakonna juhataja otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele.

Toetust makstakse igakuiselt hoolduspere lepingu kehtivuse ajal, määratud toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole.