Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Pakendite avalik kogumine muutub mais

Alates 1. maist jääb Hiiumaale 21 avalikku pakendipunkti. Avalikes pakendipunktides kogutakse liigiti vähemalt kolme eri liiki jäätmeid:  

  • segapakend ehk metallpakend, plastpakend ning joogikartong 

  • papp-, paberpakend 

  • klaaspakend 

Palun pea meeles:  

  • pakendikonteineritesse sobivad ainult tootest tühjad pakendid,  

  • viska pakend konteinerisse läbipaistva kotiga või vala pakend kotist konteinerisse ning viska kott tühjana samasse konteinerisse – sedasi toimides mahub pakendijäätmeid konteinerisse kõige rohkem ja sorteerimisjaamas on kohe näha, millega tegu. 

Hiiumaa on jaotatud kolme pakendiorganisatsiooni vahel, kes avalike punktide pakendikonteinereid tühjendavad. Kasutuskõlbmatu tekstiili ning vanapaberi kokku kogumine on valla enda korraldada. 

Avalikud pakendipunktid osavaldade kaupa 

Emmaste 

Ollima  

Sõru  

Kõrgessaare 

Kalana sadam  

Lauka kooli söökla  

Luidja ranna parkla  

Kõpu bussipeatus  

VAK, Tööstuse tee  

Käina 

Hiiumaa jäätmejaam

Mäe plats  

Mäe põik 

Kärdla 

Leigri väljak 

Turu plats  

Pühalepa 

Hellamaa 

Lõpe  

Nõmba  

Palade kool  

Salinõmme  

Suuremõisa  

Sarve  

Tubala  

Vilivalla  

Pakendipunktidest seitse on jäätmepunktid, kus lisaks sega-, plast- ja klaaspakendiliikidele kogutakse ka  

  • kasutuskõlbmatut tekstiili ja 
  • vanapaberit. 

Avalikud jäätmepunktid osavaldade kaupa 

Emmaste 

Ollima  

Käina 

Mäe plats  

Kõrgessaare 

VAK, Tööstuse tee 

Kärdla 

Leigri väljak 

Turu plats  

Pühalepa 

Lõpe 

Suuremõisa 

Klaaspakendi kogumine 

Korraldatud jäätmeveo raames klaaspakendit segapakendi hulka panna ei tohi, sest jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud klaas rikuks muu pakendi.  

Hiiumaa on lisaks avalikele pakendipunktidele klaasi ära andmiseks paigutatud klaasikonteinerid järgmistesse asukohtadesse osavaldades: 

Emmaste 

Emmaste kauplus

Nurste kauplus 

Jausa küla 

Kõrgessaare 

Tööstuse tee 10 

Käina 

Käina Konsum 

Kassari mõisa poe parkla 

Männamaa 

Kärdla 

Vabaduse tänavaäärne parkla 

Pae tänav 12 

Lubjaahju tänav 

Rimi 

Tormi Konsum 

Pühalepa  

Selver 

Suuremõisa pood

 

Emmaste kklaaskonteiner

Emmaste kommunaali poolt korrastatud klaasikonteinerid

 

Käina jäätmepunkt


Korraldatud jäätmevedu Hiiumaal

hiiumaa prügilill

Kehtiv korraldus:

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta, riigihanke korras valitud ettevõtja poolt. Alates 01.01.2016 kuni 31.12.2019 teostab jäätmeveoteenust Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS

Hiiumaal tegutseb üks kogu saart teenindav jäätmejaam Ristivälja külas. Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile.

Täpsem informatsioon vastuvõetavatest jäätmetest ja hinnakirjast on leitav Hiiumaa Prügila OÜ kodulehelt.

Hiiumaa haldusterritoorium on üks jäätmeveopiirkond. Jäätmekäitlust ja korraldatud jäätmevedu reguleerib Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad: eramajade omanikud, korteriühistud ja ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed, teisi jäätmeliike võib jäätmevaldaja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Tegelik veosagedus (ka ettevõtete puhul) lepitakse kokku vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingus, kusjuures jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Ühismahutite kasutamine: jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sel juhul esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Suvilate omanikud sõlmivad niinimetatud „suvelepingud", kus lepitakse kokku võimalikud jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik lepingut ei sõlmi, toimub konteineri tühjendamine vastavalt jäätmeveo miinimumsagedusele ning kui jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja tühiarve.

Jäätmekäitluslepingu sõlmimine: jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju, seetõttu, palun üle vaadata jäätmevedaja poolt saadetud eeltäidetud tüüplepingu andmed, nimi, aadress, jäätmemahuti suurus, arv, tühjenduse sagedus ja vajadusel andmed muuta enne lepingu allakirjutamist ning tagastamist. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele ja tingimustele.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest, telefonil 462 2811

Vaata ka:

6. detsember 2019 Vald toetab sorteerijaid tasuta konteineritega

29. november 2019 Korduma kippuvad küsimused uue jäätmekorralduse kohta

11. november 2019 Vaata jäätmekorralduse infopäeva videot!

1. november 2019 Prügilat juhib Tambet Toomemäe

28. oktoober 2019 Mis muutub jäätmekorralduses uuel aastal?

9. septemberi 2019 Jäätmehanke võitis Keskkonnateenused

8. august 2019 Kompostimine on imelihtne

6. august 2019 Vald vabandab prügiuputuse pärast

23. juuli 2019 Viime pakendikonteinerisse vaid pakendeid!

16. juuli 2019 Miks sorteerida ja taaskasutada jäätmeid?

20. juunil 2019 Uuest aastast muutub jäätmete ära andmine mugavamaks

2. mai 2019 Mida teha on prügiga Hiiumaal?

19. aprill Mais-juunis saab ära anda ohtlikke jäätmeid

9. aprill 2019 Heakord Hiiumaa vallas

Jäätmeseadus

Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa jäätmekava

Jäätmete liigiti kogumine ja pakendimajade asukohad Hiiumaal