Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

Ringmajandus ehk milleks jäätmete sorteerimine hea on?

Milleks jäätmete sorteerimine hea on? 

Kevade saabudes on paljudele tulnud peale suurkoristuse tuhin – seda nii koduhoovis kui kodudes sees. Prügikastide ummistamise ja hoovi peal ohtlike jäätmete põletamise asemel palume läbi lugeda põhjused, miks siis ikkagi jäätmeid sorteerida nii palju kui võimalik. 

Väiksemad arved  
Kõik tooted, mida on poest võimalik osta pakendatult, sisaldavad hinnas ka nende käitlustasu. Pakendid moodustavad vähemalt 30% kogu prügist – sortides ainuüksi pakendid muust prügist eraldi, väheneb kohe ka jäätmeveole kuluv summa, sest harveneb vajadus konteinerit tühjendada. 
Kui segaolmejäätmetest eraldada ka kõik biolagunev, mida on koduses majapidamises erinevatel hinnangutel teine kolmandik, väheneb summa veelgi.  
Biojäätmeid ei pea ka ära andma, vaid võib mugavalt koduaias aiamaa ja peenarde jaoks kompostida. 

Ümbertöötlemine ja taaskasutus annavad jäätmetele uue elu 
Nii plasti, paberit, metalli kui ka palju muud on võimalik kasutada uute materjalide ja toodete valmistamiseks raha ning energiat säästval viisil. 
 
Aga mida täpsemalt ümbertöötlemisel saadakse?  
Plastpudelid: uued plastpudelid, aiamööbel, põrandalauad, vatiin, sukkpüksid, kaablid, spordisärgid. 
Klaaspudelid: purgid, vaasid, kausid, klaasesemed. 
Plekkpurgid, metall: ehitus- ja autodetailid, kruvid, mutrid, aiavõrgud, tööriistad, külmkapid. 
Vanapaber: munakarbid, vihikud, WC-paber, soojustus- ja isolatsioonimaterjalid. 
Tetrapakid: joonlauad, mööbel, kipsplaadid, kartong. 
 
Puhtam elukeskkond 
Taaskasutamine vähendab vajadust prügi põletamise ja ladestamise järele, mis omakorda kahandab maapinna-, põhjavee- ja õhureostust ning ka vajadust uute prügimägede järele.  
Selle asemel, et lasta sortimata jäätmetel laguneda mõne asja puhul isegi tuhandeid aastaid maapinnas või valimatult visata segaolmejäätmetesse mürgiseid, plahvatus- ja tuleohtlikke esemeid, nt ravimid, patareid, kemikaalid, elektroonika jms, võiks panustada hoopis nende ringlusesse paiskamisse.  
 
Hoiame oma armsa Hiiumaa puhtana!

kevadkoristus


Korraldatud jäätmevedu Hiiumaal

hiiumaa prügilill

Kehtiv korraldus:

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta, riigihanke korras valitud ettevõtja poolt. Alates 01.01.2016 kuni 31.12.2019 teostab jäätmeveoteenust Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS

Hiiumaal tegutseb üks kogu saart teenindav jäätmejaam Ristivälja külas. Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile.

Täpsem informatsioon vastuvõetavatest jäätmetest ja hinnakirjast on leitav Hiiumaa Prügila OÜ kodulehelt.

Hiiumaa haldusterritoorium on üks jäätmeveopiirkond. Jäätmekäitlust ja korraldatud jäätmevedu reguleerib Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad: eramajade omanikud, korteriühistud ja ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed, teisi jäätmeliike võib jäätmevaldaja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Tegelik veosagedus (ka ettevõtete puhul) lepitakse kokku vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingus, kusjuures jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Ühismahutite kasutamine: jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sel juhul esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Suvilate omanikud sõlmivad niinimetatud „suvelepingud", kus lepitakse kokku võimalikud jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik lepingut ei sõlmi, toimub konteineri tühjendamine vastavalt jäätmeveo miinimumsagedusele ning kui jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja tühiarve.

Jäätmekäitluslepingu sõlmimine: jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju, seetõttu, palun üle vaadata jäätmevedaja poolt saadetud eeltäidetud tüüplepingu andmed, nimi, aadress, jäätmemahuti suurus, arv, tühjenduse sagedus ja vajadusel andmed muuta enne lepingu allakirjutamist ning tagastamist. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele ja tingimustele.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest, telefonil 462 2811

Vaata ka:

6. detsember 2019 Vald toetab sorteerijaid tasuta konteineritega

29. november 2019 Korduma kippuvad küsimused uue jäätmekorralduse kohta

11. november 2019 Vaata jäätmekorralduse infopäeva videot!

1. november 2019 Prügilat juhib Tambet Toomemäe

28. oktoober 2019 Mis muutub jäätmekorralduses uuel aastal?

9. septemberi 2019 Jäätmehanke võitis Keskkonnateenused

8. august 2019 Kompostimine on imelihtne

6. august 2019 Vald vabandab prügiuputuse pärast

23. juuli 2019 Viime pakendikonteinerisse vaid pakendeid!

16. juuli 2019 Miks sorteerida ja taaskasutada jäätmeid?

20. juunil 2019 Uuest aastast muutub jäätmete ära andmine mugavamaks

2. mai 2019 Mida teha on prügiga Hiiumaal?

19. aprill Mais-juunis saab ära anda ohtlikke jäätmeid

9. aprill 2019 Heakord Hiiumaa vallas

Jäätmeseadus

Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa jäätmekava

Jäätmete liigiti kogumine ja pakendimajade asukohad Hiiumaal