Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus

Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise taotlus on 17.03.2020 esitatud Hiiumaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaluba nr L.VV/327504 on antud Keskkonnaameti 04.04.2016 korraldusega nr KKO 1-3/16/828 „Aktsiaseltsile Saarte Liinid vee erikasutusloa andmine" Sõru sadama (Liini, Pärna küla, Hiiumaa vald, Hiiu
maakond, katastritunnus 17501:003:0088) süvendamiseks mahus kuni 15 000 m³ ja kaldarambi
rekonstrueerimiseks mahus 300 m³. Keskkonnaluba on antud kehtivusega 04.04.2016 kuni 04.04.2021.
Esitatud taotluse kohaselt on seni süvendustöid teostatud mahus 10 900 m³ ning rekonstrueeritud on kaldaramp.
Tulenevalt rekonstrueeritud rambist põhja poole jääva kaiosa väga halvast tehnilisest seisukorrast, on vajalik selle
kaiosa rekonstrueerimine ja selle esise veeala süvendamine. Kai rekonstrueerimise käigus on tarvilik paigutada
veekogu põhja tahkeid aineid (betoon, terasest sulundsein, mineraalne täitepinnas (paekivikillustik, kruus vmt),
graniitkivirahnud) mahus kuni 900 m³ ja teostada süvendustöid mahus kuni 5000 m³. Seoses
rekonstrueerimistöödega soovitakse pikendada ka keskkonnaloa tähtaega kuni 02.05.2025. 
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse numbri M-108863.
Keskkonnaloa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes