Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

As Dagöplast keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i Dagöplast
(äriregistrikood 10434410, aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 4,
92101) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329468 muutmise taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Ettevõttele on keskkonnaluba nr L.JÄ/329468 (kehtivusajaga 26.07.2017–25.07.2022) antud
plastijäätmete taaskasutamiseks (sortimiseks – R12s, ladustamiseks – R13 ning graanulite
tootmiseks – R3m). Jäätmekäitluskoht asub aadressil Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nõmme
küla, Tootmise (katastritunnus 36802:001:1600). Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte
vähendada käideldavaid jäätmeliike ja koguseid, määrata ladustatavad kogused ning muuta
keskkonnaluba tähtajatuks.


Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS