Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress
Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt edastatud Partsi VI
kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis 08.01.2021 nr DM-111628-6 all.
Taotluse kohaselt taotletakse Partsi VI kruusakarjääri mäeeraldise laiendamist sügavuti, et
lihtsustada maavara kaevandamist, kaotades ära astme mäeeraldise lamamis ja tagada maavara ammendamine ja kaevandamisega rikutud maa nõuetekohane korrastamine.
Keskkonnaloa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele on kontrollinud Keskkonnaamet
ja keskkonnaregistri maardlate nimistu andmete volitatud töötleja Maa-amet.
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav siit.