« Tagasi

ASi Direct Consulting veeloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Direct Consulting (registrikood 10575472) 21.10.2019 taotluse³ veeloa saamiseks Lehtma sadama akvatooriumi ja sissesõidukanali regulaarseks süvendamiseks ja süvenduspinnase kaadamiseks. Vee erikasutustööd viiakse läbi Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Lehtma külas Lehtma tee 3 kinnistuga (katastritunnus 39201:004:0937, registriosa nr 1248733) piirneval  merealal  Tareste  lahes. Vee  erikasutustööde  raames  on  planeeritud  regulaarsed süvendustööd (ca 50 000 m³ aastas) ja süvendatud pinnase kaadamine (ca 50 000 m³ aastas). Taotletakse tähtajatut veeluba.

 

Keskkonnaamet  kontrollis  veeloa  taotluse  vastavust  nõuetele 4. Keskkonnaamet kui  veeloa

 

andja pidas esitatud materjale piisavaks veeloa taotluse menetluse algatamiseks. Tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3  lg 1 p-le 1, § 6 lg 1 p-le 17 , § 9  lg-le 1, § 11  lg-tele  2  ja  3, veeseaduse § 191 lg-le 1 algatab Keskkonnaamet   ka keskkonnamõju  hindamise veeloa   taotluse   menetluse   raames. 21.10.2019  esitatud  veeloa  taotluse  menetlus  peatub kuni  KMH  aruande  nõuetele  vastavaks  tunnistamisest  teavitamiseni  või  KeHJS  §  18  lg-s  7  sätestatud  asjaolude ilmnemiseni.

 

Keskkonnaamet edastas Hiiumaa Vallavalitsusele Aktsiaselts Direct Consulting vee erikasutuse keskkonna loa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 6.11.2019.

 

Hiiumaa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.