Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Hiiu Mets OÜ õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Nõuetele vastav taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 22.10.2019 nr 15- 2/19/13213-7.

Käitaja taotleb õhusaasteluba Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas, Palukülas Tehase (katastritunnus 63901:001:1463), Rebasemäe (katastritunnus 63901:001:1464) ja Tarmo (katastritunnus 63901:001:00912) kinnistul asuva graanulitehase käitamiseks. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatu kehtivusajaga.

Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotluse ja lubatud heitkoguse projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid" nõuetele.

Käitaja põhitegevusalaks on metsavarumine (EMTAK kood 02201). Õhusaasteluba taotletakse puittoodete tootmiseks (EMTAK kood 16291). Käitise tootmismaht on kuni 20 000 tonni puitgraanuleid aastas. Käitises on kaks heiteallikat, milleks on katlamaja ja kuivati. Katlamajas asub hakkpuidukatel Komforts soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 2,94 MWth. Prognoositav kütuse kulu on kuni 10 000 tonni hakkpuitu aastas. Puitu kuivatatakse kuivatis temperatuuril 70ᵒ C. Hakkpuidu kuivatamisel tekib lenduvaid orgaanilisi ühendeid hinnanguliselt 0,4 grammi 1 kilogrammi kuiva puidu kohta. Käitaja poolt taotletavad välisõhku väljutatavate saasteainete aastased heitkogused on osakesi, summaarselt 14,254 tonni, sellest peenosakesi 11,6 tonni ja eriti peeneid osakesi 11,305 tonni, süsinikoksiidi 117,966 tonni, lämmastikoksiide 20,644 tonni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid 26,86 tonni, ammoniaaki 3,637 tonni, vääveldioksiidi 1,081 tonni ja raskmetalle 60 kilogrammi.

Käitise tootmisterritooriumi ümbritsevad maatulundusmaad ja transpordimaa. Lähimad elamud asuvad käitise heiteallikatest ca 300-400 m kaugusel põhja- ja lõunasuunas.

Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise tootmisterritoorium piirneb ida- ja loodesuunas hariliku käoraamatu ja tumepunase neiuvaiba (III kategooria kaitsealused liigid) kasvualadega.

Keskkonnaamet edastas Hiiumaa Vallavalitsusele Hiiu Mets OÜ õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 24.10.2019.

Hiiumaa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.