Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiumaa Prügila OÜ esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud.
Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning
vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 1 tavajäätmete kõrvaldamiseks (kõrvaldamisele eelnevaks ümberpakkimiseks – D14 ja ladustamiseks – D15), vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 tavajäätmete
taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks – R12s, ümberpakkimiseks – R12y, bioloogiliseks töötluseks – R12o ning ladustamiseks – R13), vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete
taaskasutamiseks (pinnase puhastamiseks – R5o, taaskasutamisele eelnevaks ladustamiseks – R13) ja kõrvaldamiseks (kõrvaldamisele eelnevaks ladustamiseks – D15) ning jäätmete kogumiseks aadressil Hiiu
maakond, Hiiumaa vald, Ristivälja küla, Kreiandi Jäätmekäitluskeskus (katastriüksuse tunnus 36802:001:0426). Keskkonnaamet on 11.01.2017 andnud keskkonnaloa HIIUMAA PRÜGILA OÜ-le vee erikasutuseks. KeÜS § 41 lg 1 ja lg 4 kohaselt annab keskkonnaluba isikule õiguse teha ühte või mitut tegevust,
seal hulgas vee erikasutust ja jäätmete käitlemist. Kui nimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Tulenevalt eelnevast liidetakse vee
erikasutuseks antud luba jäätmete käitlemiseks taotletava loaga antud menetluse käigus ühtseks keskkonnaloaks.