Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Malvaste karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Hiiu Autotrans (registrikood 10366083;

aadress Sõnajala tn 11a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92412) 02.11.2018 esitatud

Malvaste karjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse.

 

Malvaste karjäär asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Malvaste küla territooriumil, Malvaste

liivamaardlas (registrikaart 0451) jäädes riigile kuuluvale kinnistule Malvaste karjäär

(katastritunnus 39201:004:0578). Malvaste karjääri mäeeraldise pindala on 3,10 ha ja

mäeeraldise teenidusmaa pindala on 3,48 ha.

Malvaste karjääri kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse pikendada loa

kehtivusaega, vähendada maavara kaevandamise keskmist aastamäära ning korrigeerida

ehitusliiva varu kogust.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotlus vastab maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusessätestatud nõuetele.

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet maavara

kaevandamise loa pikendamise taotluse menetlusse võtmise teate ametlikus väljaandes

Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

 

 

Hiiumaa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.