Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa L.MK/324485 muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse Partsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmist selliselt, et laiendatakse teenindusmaad Killustiku kinnistule (katastriüksuse tunnus 20501:001:0470). Taotletaval alal asub Partsi kruusamaardla. Taotletav mäeeraldise teenindusmaa pindala on 16,83 ha. Muid andmeid loal ei muudeta. Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa muutmise taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.