Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Röösna reoveepuhasti - Aktsiaselts Kärdla Veevärk keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kärdla Veevärk (registrikood 10064136, aadress Nõmme tn 9, Kärdla-Nõmme küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 jäätmete taaskasutamiseks (reoveesette bioloogiliseks töötluseks – R12o ja ladustamiseks – R13) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Hausma külas Röösna reoveepuhasti kinnistul (katastritunnus: 63901:001:0790). Samal kinnistul on ettevõttele väljastatud ka tähtajatu kehtivusega vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/326707. Keskkonnaamet avalikustab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid (HMS § 49 lg 1) e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, 93819 Kuressaare. Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehe kaudu , sisestades sakil „keskkonnalubade dokumentide register" menetluse numbri M-111337.