Õhusaasteload

« Tagasi

ASi Dagöplast õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.

Taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.06.2018 nr 15-2/718/10351.

Ettevõte taotleb õhusaasteluba Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Käina alevikus aadressil Spordi 4 asuval kinnistul (katastritunnus 36802:002:0127) paiknevatest heiteallikatest eralduvate saasteainete välisõhku väljutamiseks. Käitises on 6 heiteallikat, milleks on ventilatsiooniavad. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid" nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks.

Ettevõtte põhitegevuseks on biolagunevast ja polüetüleenist (PE) kile tootmine ning plastijäätmete kogumine ja plastijäätmetest graanulite tootmine (EMTAK kood 22221).

Ettevõttel on Hiiumaal kaks tehast. Õhusaasteluba taotletakse Käinas asuvale tehasele. Käina tehases toimub biolagunevast ja polüetüleenist (PE) kile tootmine, sh prügikotid, sangakotid, erinevad kilesukad, hoiatuslindid, kilepõlled jms ning toodangule trükiste tegemine.

Kile tootmiseks kulub aastas kuni 5160 tonni plastgraanuleid. Plastgraanulitest kile tootmisel heidetakse välisõhku vähesel määral osakesi (kuni 24 kg/a), lenduvaid orgaanilisi ühendeid (kuni 41 kg/a) ja süsinikoksiidi (CO) (kuni 0,775 t/a). Toodangule trükkimine toimub fleksoprinteritega, seadmete puhastamiseks kasutatakse lahusteid. Trükkimisega seotud seadmetel kasutatakse kohtäratõmbeid, mis on suunatud välisõhku (heiteallikad V-1 kuni V-6). Eralduvateks saasteaineteks on etanool, etüülatsetaat, 2-propanool ja summaarsed mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (NMVOC). Viimane esindab saasteainete gruppi, millele ei ole kehtestatud saastatuse taseme piirväärtuseid ja/või muid piiranguid või künniskoguseid atmosfääriõhu kaitse seaduse mõistes: propüülatsetaat, 1-etoksüpropaan, propaan-1-ool, 1-metoksü-2-propanool.  Summaarne prognoositav kemikaalide kogus jääb aastas vahemikku 15 kuni 25 tonni, milles arvestusliku lenduvate orgaaniliste ühendite kogus ei ületa 14,997 tonni.

Käitise kinnistu paikneb 100% tootmismaal. Käitis piirneb tootmismaade, ärimaa  ja transpordimaaga. Lähimad elamud paiknevad käitise tootmisala piirist ca 105 m kaugusel kagusuunas.

Lähimaks käitisega samas piirkonnas paiknevaks käitisteks on Käina Spordikeskuse kaks katlamaja (paikse heiteallika registreeringu tõend nr PHRR/330848). Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000  linnu -ega loodusalal. Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS andmetel kaitstavaid taime ja loomaliike käitise mõjualas ei elutse ning kaitsealuseid kooslusi ei paikne. Käitise heiteallikate mõjualasse ca 200 m kaugusele kirde suunas jääb Käina koolipargi arboreetum (KLO5000020). Ligi 600 m kaugusele lõuna suunda jääb Käina lahe -Kassari  maastikukaitseala  (KLO1000508). Lähimaks veekoguks on ca 1,2 km lõuna suunas paiknev Käina laht.

Keskkonnaamet edastas Hiiumaa Vallavalitsusele AS Dagöplast õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 12.07.2018.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lg 2 alusel avaldab  Keskkonnaamet õhusaasteloa taotluse menetluse algatamise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) ja taotleja kulul kohalikus või maakondlikus ajalehes.

Tulenevalt kavandatava tegevuse asukohast avaldab Keskkonnaamet teate Hiiu maakonna ajalehes Hiiu Leht.

Hiiumaa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.