Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Koidutähe projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Tagukülas Koidutähe (katastritunnus 36801:001:0689) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavalitsuse 4.6.2008 korraldusega nr 156 kehtestatud Liivaku kinnistu detailplaneering.
Taotleja soovib muuta detailplaneeringuga määratud Koidutähe kinnistu hoonete ehitisealuse pinna jagunemist. Planeeringujärgne kogu krundi ehitusõigus ei muutu.
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 1.märtsini 2020. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil kaina@hiiumaa.ee 17.02-01.03.2020

Korralduse eelnõu